Dofinansowanie OSP z Funduszu Sprawiedliwości

432

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Zamość oraz z up. Skarbnika insp. Agnieszka Woszuk podpisali umowę o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zamość, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Ze strony resortu sprawiedliwości umowy parafował dyr. Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak.
Projekt obejmuje zakup: agregatu do narzędzi hydraulicznych, hydraulicznych nożyc do cięcia, zestawu węży hydraulicznych, defibrylatorów, torby ratowniczej, noszy typu deska, szyn Kramera, pilarki do drewna i latarek akumulatorowych.
Zakupiony sprzęt trafi do OSP Białowola, OSP Mokre, OSP Bortatycze i OSP Lipsko.
Dysponent Funduszu Sprawiedliwości na realizację powyższych zadań udzielił dofinansowania w kwocie 69 993,00 zł, przy 1% udziału środków własnych Gminy Zamość.
Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie.
Zadanie jest realizowane z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych.

UGZ: Bożena Kozioł
Zdjęcie: UGZ