Na młodszych i starszych sportowców czeka nowoczesna sala

11 listopada br. w nowo wybudowanej, nowoczesnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, Gmina Zamość obchodziła 92. Rocznicę...

I Sesja Rady Gminy Zamość

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Zamościu w poniedziałek 1 grudnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy...

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zamość

Po raz drugi w tej kadencji obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Zamość. Radni dyskutowali m.in. o planowanych przedsięwzięciach do podjęcia w 2017 r. Sesja odbyła...

Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 803,71 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Razem po unijne euro

W dniach 19 – 20 listopada delegacja Gminy Zamość z Wójtem Ryszardem Gliwińskim uczestniczyła konferencji „Partnerstwo samorządów w rozwoju lokalnej infrastruktury i podniesienie jakości...

Kanalizacja i wodociąg z dofinansowaniem

Gmina Zamość otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów Żdanówek, Zwódne – etap II” w ramach...

Nowy Sołtys w Wierzchowinach

Mieszkańcy Sołectwa Wierzchowiny wybrali nowego Sołtysa. Wyboru dokonano z pośród dwóch zgłoszonych kandydatur. Gospodarzem Wsi został Jerzy Kondrakiewicz. Dotychczasowy Sołtys Pani Małgorzata Kimak złożyła...

Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie zwolnienia z pracy Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy...

Stanowisko Nr 5/16 Rady Gminy Zamość z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie zwolnienia z pracy Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość Pana Józefa Siemczyka Rada Gminy Zamość...

Nowe drogi w czterech sołectwach

Po pełnych odbiorach technicznych oddano do użytku cztery drogi gminne w Sołectwach: Pniówek, Wólka Panieńska, Wychody i Zawada. Najdłuższy, bo 532 metrowy odcinek drogi gminnej...

Ruszają inwestycje w Gminie Zamość

Gmina Zamość rozpoczęła realizację inwestycji wynikających z budżetu 2018 roku. Właśnie zostały ogłoszone przetargi na wykonanie części zadań drogowych. W dniu 05.02.2018 roku, ogłoszone zostały...
Skip to content