Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 803,71 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Cieplej w szkole w Sitańcu

W dniu 30.01.2019 r. dokonano poinwestycyjnego odbioru technicznego obiektu Szkoły Podstawowej w Sitańcu. Szkoła, dzięki dofinansowaniu środkami UE pozyskanymi przez Gminę Zamość, przeszła proces...

Nowy chodnik już służy mieszkańcom

Gmina Zamość w porozumieniu z Powiatem Zamojskim, wybudowała odcinek chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w m. Sitaniec Kolonia. Nowy chodnik z kostki brukowej wybudowano...

Stanowisko Radnych Rady Gminy Zamość

Stanowisko Radnych Rady Gminy Zamość z dnia 30 stycznia 2017r. dotyczące planowanych przez Polityków zmian w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o...

Gminy Polski Wschodniej łączą się w realizacji samorządowych zadań

Siedziba Urzędu Gminy Zamość była 18 marca 2011 roku miejscem spotkania przedstawicieli gminnych władz z czterech województw. Wójt Gminy Zamość zaprosił na robocze spotkanie...

Mają nową drogę

Od teraz Mieszkańcy Hubal (Kolonii), mogą bez problemu dojechać do swoich posesji i gruntów rolnych. Gmina Zamość właśnie wzbogaciła się o nową, asfaltową drogę....

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek

Przebudowa drogi dotyczyła odcinka o długości 412 mb. W zakres inwestycji weszło oczyszczenie drogi, zabezpieczenie sieci energetycznych rurami PCV typu Arota A83PS, spryskanie emulsją...

Unijne projekty zmieniają Gminę Zamość

Kończy się czas korzystania ze środków unijnej perspektywy finansowej lat 2007‒2013, wspomagających rozwój polskich miast i sołectw. Jeszcze do roku 2015 realizować i rozliczać...

Umowa o współpracy

12 lipca 2011 roku w Ełku podpisana została umowa o partnerskiej współpracy Gminy Zamość i Gminy Ełk. Fakt ten poprzedzony był Uchwałą NR IX/90/11...
Skip to content