Przebudowa drogi w Białobrzegach

Trwa kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi. Inwestycja ma być zrealizowana do końca lipca br. Roboty drogowe dotyczą odcinka drogi nr 110432L...

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zawadzie

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość zakończył modernizację oświetlenia ulicznego w Zawadzie przy drogach: powiatowej nr 3212L oraz gminnej 110355L . Prace polegały na...

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe

Ruszyły tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie Zamość. We wtorek 8 marca br. wykonawcy przekazano plac budowy drogi gminnej nr 112234L w m. Płoskie –...

Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość

Stanowisko Nr 3/15 Rady Gminy Zamość z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość prezentowanych w dniu 29 maja 2015 roku, w trakcie...

Gmina z Powiatem przebudowuje drogę Zwódne – Pniówek

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 3248L na odcinku Zwódne – Pniówek. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Zamość. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu...

Oświadczenie Samorządu Gminy Zamość

Treść oświadczenia Samorządu Gminy Zamość: Samorząd Gminy Zamość wyraża dezaprobatę wobec wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, jakie miały miejsce na spotkaniu organizowanym przez...

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 50 256,62 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Droga w Wysokiem już gotowa

Zakończyła się kolejna tegoroczna inwestycja drogowa w Gminie Zamość. Powstał ważny odcinek drogi łączący gminne tereny inwestycyjne w Wysokiem z drogą wojewódzką nr 837...

Budżetowe podsumowanie 2017 roku

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Wójta Gminy obowiązek przedłożenia do końca miesiąca marca sprawozdania z wykonania budżetu poprzedniego roku. Dokument ten jest przedkładany...

Razem dla przedsiębiorczości

Ponad 200 samorządów z województwa lubelskiego przystąpiło do innowacyjnego systemu obsługi przedsiębiorców, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wśród nich znalazła się także...
Skip to content