22.5 C
Zamość
22.10.2019 (wtorek)

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zakończona

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II. W dniu 26.04.2018 r. odbył się odbiór...

Nowe place zabaw w Gminie Zamość

Gmina Zamość zakończyła budowę placów zabaw w czterech Sołectwach. Obiekty powstały  przy udziale środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –...

Plac zabaw w Pniówku już gotowy

W czwartek 14 sierpnia br. został oddany do użytku, ostatni w 2014 roku, plac zabaw wybudowany ze wsparciem unijnym ze środków Programu Rozwoju Obszarów...

Budżet uchwalony

Rada Gminy Zamość na sesji w dniu 26 stycznia br. przyjęła budżet Gminy na 2018 rok. Samorząd zamierza zrealizować inwestycje za łączną kwotę ponad...

Budowa placu zabaw w miejscowości Pniówek. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 54 485,31 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 26 357,00 zł Reali­za­cja: październik 2013 r....

Nowe przyłącza kanalizacyjne w Naszej Gminie

Zakończyliśmy kolejne gminne zadanie związane z budową podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Inwestycję dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, w marcu...

Kolejne drogi przebudowane

Samorząd przebudował drogi gminne w czterech Sołectwach: Lipsko, Wólka Panieńska, Skaraszów i Zawada. W piątek 15 września br., odbył się odbiór techniczny zrealizowanych inwestycji. Szczegóły: 1)...

Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość

W odpo­wie­dzi na kon­kurs ogło­szony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach działania 13.7 Infrastruktura szkolna, projekty regionalne RPO WL na lata 2014-2020, Gmina...

Woda z nowego gminnego ujęcia w Sitańcu

14 grudnia 2011 roku Komisja powołana przez Wójta Gminy dokonała formalnego odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowościach...

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...