19 C
Zamość
21.08.2019 (środa)

Szopinek z nową drogą

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek. Nową nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku o długości 237 m.b., na podbudowie...

Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie

Regio­nalny Pro­gram Ope­ra­cyjny Woje­wódz­twa Lubel­skiego na lata 2007–2013 Oś Prio­ry­te­towa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Dzia­ła­nie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki War­tość pro­jektu: 2 354 466,09 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia:...

Umowa na budowę Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie podpisana

Budowa Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie to jedno z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej...

Budowa placu zabaw w miejscowości Wysokie

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013 Dzia­ła­nia 413 “Wdra­ża­nie lokal­nych stra­te­gii roz­woju” War­tość pro­jektu: 50 256,62 zł Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 25 000,00 zł Reali­za­cja: maj 2013 r....

Ośrodek Zdrowia po liftingu

Ośrodek Zdrowia w Lipsku jest jak nowy. Budynek przeszedł modernizację i cieszy oko mieszkańców, pacjentów oraz personelu medycznego. Remont został sfinansowany z budżetu Gminy...

Wyjątkowa sesja Rady Gminy Zamość

W piątkowe popołudnie (28.06.2019) odbyła się wyjątkowa sesja Rady Gminy Zamość. Po raz pierwszy w programie obrad organu stanowiącego Gminy umieszczono debatę nad Raportem...

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zakończona

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II. W dniu 26.04.2018 r. odbył się odbiór...

Pierwsze 10 inwestycji w 2019 r.

Mimo mrozu i zimna za oknami, trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji, które znalazły się w uchwalonym budżecie gminy Zamość na 2019r. Administracja gminna...