11.3 C
Zamość
16.05.2022 (poniedziałek)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie zlecenia do realizacji...

SAO 524.10.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 11 stycznia 2021r w sprawie zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Ogłoszenie wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji...

SAO.524.5.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 14.01.2022r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na  podstawie ...

Informacja o przyjmowaniu żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, uprzejmie informuje mieszkańców gminy Zamość, że po nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska" a także poprzez...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...

Stosownie do art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647)...

Zapytanie ofertowe w sprawie dokonania usługi geodezyjnej polegającej na podziale działek nr138/1 i 138/6...

ZAPYTANIE OFERTOWE PiOŚ.6822.25.2020 Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi geodezyjnej – podział”   1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Zamość Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość telefon: (84) 639 29 59, 638 47 48 fax: (84)...

Informacja o dofinansowaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 95/2020/D/OZ z dnia 16.07.2020 r. zawartej z...

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Zamość

Na podstawie art. 4 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

Wnioski i zapytania – XXIII sesja Rady Gminy Zamość

XXIII sesja Rady Gminy Zamość zwołana została na dzień 30 października 2020 r. (piątek) o godzinie 15.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania...

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na inspektora nadzoru

Zobacz pełną treść
Skip to content