15 C
Zamość
10.08.2022 (środa)

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sitaniec

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami) oraz...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamość, dn.10.09.2015r. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 sierpnia.2015 roku, opublikowane na stronie internetowej Gminy Zamość przez Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy...

Zarządzenie Nr 400/14 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie...

ZARZĄDZENIE Nr 400/14 Wójta Gminy Zamość z dnia 12 marca 2014r. W sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów...

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych wywołanych przez suszę

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Lubelskiego stanu zagrożenia suszą na terenie Województwa Lubelskiego istnieje możliwość składania oświadczeń o wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym. Oświadczenia...

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 23 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o...

Informacja dotycząca wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego...

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przysługuje: 1)   rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. 199 ze zmianami) zawiadamiam...

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres...

Wykaz dokumentów , które należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2015/2016: 1. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość

Szanowni Państwo Na przełomie marca i kwietnia zwracałem się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość”...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy...

Na podstawie art.17 pkt 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz....
Skip to content