1.9 C
Zamość
17.01.2022 (poniedziałek)

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na...

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717...

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...

Stosownie do art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647)...

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071...

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w miejscowościach Mokre,...

Informuję, że aktualnie przygotowujemy wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Zamość w miejscowościach...

KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Zamościu informuje osoby ubezpieczone w KRUS, które doznały urazu podczas pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej i...

Informacja dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Zamościu informuje osoby ubezpieczone w KRUS, który doznały urazu podczas pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej, które...

Zawiadomienie Starosty Zamojskiego

Starosta Zamojski na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst z dn. 8.10.2010 r. Dz.U. Nr...

Szukają gazu łupkowego w Zawadzie

Bezpieczeństwo energetyczne Polski to jeden z głównych tematów dyskusji publicznej ostatniego dziesięciolecia. Jej częstotliwość i temperatura wzrasta zwykle w okresie jesienno – zimowym, gdy...

Zmiany w ubieganiu się o świadczenia rodzinne

Wykaz dokumentów, które (odnośnie do sytuacji rodzinnej) należy złożyć na nowy okres zasiłkowy 2012/2013:1. Kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz małżonka,2. Akty urodzenia dzieci...

Informacje o projekcie „Z psedskola do szkoły” realizowanym w Zespole Szkół w Żdanowie

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Gminy Zamość (rodziców dzieci w wieku przedszkolnym) od 01.09.2012 r. w Zespole Szkół w Żdanowie tworzony jest oddział przedszkolny...
Skip to content