Aeroklub Ziemi Zamojskiej

11Lotnisko w Mokrem
Mokre 115
22-400 Zamość
tel./fax 84 616 92 59
e-mail: aerozam@nullwp.pl
www.aeroklubzamosc.pl

W miej­sco­wo­ści Mokre znaj­duje się lot­ni­sko Aero­klubu Ziemi Zamoj­skiej, który powstał w stycz­niu 1976 roku. Na potrzeby roz­woju klubu pozy­skano sprzęt lata­jący: samo­loty, szy­bowce i spa­do­chrony. Aeroklub dysponuje nowoczesnym hangarem oraz zapleczem administracyjno-technicznym. Pro­wa­dzi szko­le­nia: szy­bow­cowe, samo­lo­towe, spa­do­chro­nowe i mode­lar­skie. To tutaj można zdo­być pasjo­nu­jący zawód i roz­po­cząć swoją przy­godę z lot­nic­twem. Wielu wycho­wan­ków klubu pra­cuje w liniach lot­ni­czych, lot­nic­twie sani­tar­nym, usłu­go­wym, woj­sko­wym. Piloci i skocz­ko­wie Aero­klubu odno­szą suk­cesy w zawo­dach lot­ni­czych rangi mię­dzy­klu­bo­wej, ogól­no­pol­skiej i mię­dzy­na­ro­do­wej. Na lot­ni­sku w każdą nie­dzielę odbywa się giełda towarowa i samochodowa.