Wójt otrzymał absolutorium

103

W dniu 26 czerwca 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Zawadzie miała miejsce III sesja Rady Gminy Zamość IX kadencji, w trakcie której omawiany był między innymi Raport o stanie gminy za 2023 r. W kwestii treści, jakie zawiera raport wypowiadali się Radni Mirosław Kołtun i Krzysztof Ostasz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Najda oraz Sylwester Dobromilski Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Raport był podstawą do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta jako organu wykonawczego gminy. Uchwałę o udzieleniu votum zaufania Rada Gminy podjęła jednogłośnie.
Ponadto na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Radni udzielili Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowali jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni.
Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podziękował za zaufanie i poparcie, podkreślając, że wizerunek samorządowej Gminy Zamość tworzą wspólnie wszystkie osoby i instytucje zaangażowane w realizację zadań samorządowych. Podziękowania skierował również do administracji gminnej za zaangażowanie i efektywność, która ma istotny wpływ na rozwój Gminy Zamość.