Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa

221

Szanowni Mieszkańcy Miasta Zamość i Gminy Zamość, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa (dalej: „PZMM MOF Zamościa”).

Prace nad dokumentem rozpoczęły się na początku roku 2024 i potrwają do końca 2024. W połowie marca ukończone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców MOF Zamościa. Dadzą one odpowiedź na pytanie o wzorce przemieszczania się, zwyczaje i potrzeby komunikacyjne mieszkańców.
Aktualnie rozpoczyna się I etap konsultacji społecznych, który ma na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności.

Zaplanowaliśmy spotkania dla wszystkich mieszkańców, którzy kwestie przemieszczania się postrzegają jako ważny element swojej codzienności. Będą one odbywały się w następujących terminach:

 • czwartek 14.03. – godzina 17:30, Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu, ul. Szczebrzeska 12, wejście od parkingu;
 • piątek 15.03. – godzina 10:00, Ratusz, Rynek Wielki 13, sala Consulatus.

Obydwa spotkania będą miały podobny przebieg, dlatego wystarczy wybrać tylko jedno z nich.
Czekamy na Państwa i mamy nadzieję, że będziecie z nami rozmawiać o tak ważnej kwestii, jaką jest przemieszczanie się. Do zobaczenia.

 


 

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa”. Głównym celem PZMM MOF Zamościa  jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

PZMM MOF Zamościa jest planem działań skierowanych do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego ZamościaObejmuje onMiasto Zamość – jako ośrodek rdzeniowy oraz Gminę Zamość – jako strefę zewnętrzną MOF Zamościa.

Ponadto PZMM MOF Zamościa musi również brać pod uwagę (analizować i uwzględniać w zaplanowanych działaniach) powiązania funkcjonalne istniejące pomiędzy MOF Zamościa a jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi poza obszarem MOF Zamościa, jeżeli powiązania takie są istotne z punktu widzenia celów PZMM MOF Zamościa.

PZMM MOF Zamościa ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

 • zanieczyszczenie powietrza,
 • hałas,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

 • transport publiczny,
 • rowery,
 • komunikacja piesza,
 • transport elektryczny.

Wykonawcą PZMM MOF Zamościa jest firma  „Trako Projekty Transportowe” z Wrocławia.

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Miasta Zamość i Gminy Zamość do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem:

Wypełnij ankietę

Zajmie to nie więcej niż 15 minut.

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na odpowiedzi do 6 marca 2024 r.

Zapraszamy do udziału!

 


 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa (od ang. Sustainable Urban Mobility Plan), dalej: PZMM MOF Zamościa, jest planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób (szczególnie mieszkańców MOF Zamościa) oraz gospodarki zarówno w Zamościu, jak i jego obszarze funkcjonalnym – Gminy Zamość, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Opiera się on na dotychczasowych praktykach planistycznych oraz bierze pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz zasad oceny.

Obszar PZMM MOF Zamościa
Miejski Obszar Funkcjonalny Zamościa obejmuje: miasto Zamość – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę wiejską Zamość – jako strefę zewnętrzną MOF Zamościa. Ponadto PZMM MOF Zamościa musi również brać pod uwagę (analizować i uwzględniać w zaplanowanych działaniach) powiązania funkcjonalne istniejące pomiędzy MOF Zamościa a jednostkami samorządu terytorialnego leżącymi poza obszarem MOF Zamościa, jeżeli powiązania takie są istotne z punktu widzenia celów PZMM MOF Zamościa.

Transport na obszarze MOF Zamościa
Idea zrównoważonego transportu zakłada, że rozwój transportu publicznego i systemu dróg dla rowerów oraz zachęcenie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, przy prawidłowym planowaniu przestrzennym takie podróże umożliwiającym, gwarantuje lepszą jakość życia mieszkańców.

Rozbudowa sieci połączeń autobusowych, odnowa floty pojazdów komunikacji zbiorowej, rozbudowa sieci dróg rowerowych, budowa węzłów przesiadkowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego powinny przyczynić się do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców i zmniejszanie potrzeby używania własnego samochodu w podróżach codziennych (podróże obligatoryjne, głównie w relacjach dom – praca i dom – szkoła).

Tworzenie PZMM MOF Zamościa
Istotnym wyróżnikiem PZMM MOF Zamościa jest innowacyjne podejście do planowania, ponieważ kładzie on bardzo duży nacisk na zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy oraz ścisłą współpracę wielu instytucji zajmujących się planowaniem transportu oraz przestrzeni miejskiej. Dzięki temu zawierać on będzie analizy dotyczące zrównoważonej mobilności:

 • diagnozę stanu mobilności w MOF Zamościa – rodzaje przemieszczania się, infrastrukturę transportową, transport zbiorowy oraz uwzględnione w dokumentach strategicznych i planistycznych obwiązujących na obszarze MOF Zamościa kierunki rozwoju i działania,
 • podsumowanie obecnej sytuacji i stanu mobilności w MOF Zamościa w formule analizy SWOT, wskazującej na konieczne do poprawy lub wdrożenia elementy zrównoważonej mobilności,
 • przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców na obszarze MOF Zamościa dot. ich zachowań i preferencji komunikacyjnych,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych i warsztatów z mieszkańcami i interesariuszami,
 • określenie na podstawie wniosków z diagnozy, konsultacji, warsztatów i opinii mieszkańców i interesariuszy właściwej wizji PZMM MOF Zamościa oraz wyznaczenie prawidłowych celów horyzontalnych i realizujących je celów operacyjnych,
 • przykładowe scenariusze rozwoju wpisujące się realizację PZMM MOF Zamościa, uwzględniające różne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i finansowe,
 • stworzenie właściwych pakietów działań i kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności, dedykowanych indywidualnie poszczególnym strefom funkcjonalnym MOF Zamościa,
 • kierunki rozwoju,
 • system monitoringu wskaźników produktu (bezpośrednie efekty realizacji PZMM MOF Zamościa).

Wartość projektu: 199 920,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 169 932,00 zł