Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.

57

Gmina Zamość przystąpiła do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024r. W ramach środków z Funduszu Solidarnościowego otrzymanych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Zamość

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku

Kwota dofinansowania 120 000,00 zł

Wartość projektu 120 000,00

 

Cele Programu:
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Adresaci Programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna Programu:
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Umowa o dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 12 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, pod numerem telefonu 506 394 051.