Ogłoszenie Sądu Rejonowego

23

Sąd Rejonowy w Zamościu informuje, że postanowieniem z 21 grudnia 2023 roku w sprawie I NS 678/23, na wniosek Gminy Zamość reprezentowanej przez Wójta Gminy Ryszarda Gliwińskiego zezwolił wskazanemu wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.627 zł (trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych) ustalonej decyzją Starosty Zamojskiego z 20 czerwca 2023 roku (znak GKN.683.2.181.2021) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szopinek, gmina Zamość, oznaczoną numerem ewidencyjnym 83/4, o powierzchni 0,0038 ha należnego dotychczasowym współwłaścicielom wywłaszczonej nieruchomości Bronisławie Czelej, córce Szymona i Rozalii, zmarłej 16 sierpnia 1985 roku w miejscowości Wiszniów oraz Wawrzyńcowi Czelej, synowi Wojciecha i Franciszki, zmarłemu 31 grudnia 1974 roku w miejscowości Szopinek;
Na podstawie art. 118a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami okres
przechowywania przedmiotowego depozytu wynosi 10 lat i jest liczony od daty jego
złożenia.
Zgodnie z zezwoleniem Sądu wypłata kwoty depozytu zgłaszającym się następcom prawnym/spadkobiercom Bronisławy Czelej i Wawrzyńca Czelej nastąpi po wylegitymowaniu się przez nich dokumentem w formie prawem przewidzianej i wykazującym to następstwo.
Sąd Rejonowy w Zamościu wzywa następców prawnych/spadkobierców Bronisławy
Czelej i Wawrzyńca Czelej do podjęcia (odebrania) kwoty depozytu, gdyż w przeciwnym
przypadku — po upływie I O-letniego okresu przechowywania — depozyt ulegnie likwidacji
zgodnie z właściwymi przepisami.