Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość

291

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 997 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr LVIII/551/23 Rady Gminy Zamość z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chyża w Gminie Zamość  oraz na podstawie art. 3, ust. 1, pkt 11c, art. 30, art. 39, art. 40, art. 41 oraz art. 42, pkt 1 w związku z art. 54, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chyża w gminie Zamość oraz opracowania prognozy oddziaływania ustaleń w/w  planu na środowisko

Wnioski do w/w planu należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta pok. 1, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na adres gmina@zamosc.org.pl w terminie  09.04.2024 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zamość. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz przedmiot wniosku.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Wójta Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@zamosc.org.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 09.04.2024 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92 139, 22-400 Zamość, pok. 28 w godzinach: od 7:30 do 15:30