LXV sesja Rady Gminy Zamość

180

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Zamość: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Zamość na dzień 3 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 14:00 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu.

 5. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

 8. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Zamość.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie Kompleksowej Dostawy Gazu Ziemnego Wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2025-2026.

 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XLVI/420/22 Rady Gminy Zamość z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zamość.

 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska.

 13. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XLIV/407/22 Rady Gminy Zamość z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska.

 15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Zamość.

 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – droga wewnętrzna w m. Wólka Panieńska.

 17. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 18. Sprawozdanie z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.

 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość.

 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość.

 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość.

 22. Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu rolników w Polsce.

 23. Informacja z pracy wójta.

 24. Interpelacje i zapytania radnych.

 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 26. Wnioski radnych.

 27. Odpowiedzi na wnioski radnych.

 28. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.

 29. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.

 30. Zakończenie sesji.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Jednocześnie informuję, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv. Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl .

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

Rady Gminy Zamość

Piotr Koczułap