Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027 – druga tura

111

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027 poddany został wstępnej weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W wyniku uzyskanej opinii, do dokumentu Strategii wprowadzone zostały poprawki i modyfikacje. W związku z powyższym Prezydent Miasta Zamość, jako Lider Porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa na lata 2022-2027 informuje o rozpoczęciu drugiej tury konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT MOF Zamościa na lata 2022-2027.

Opracowanie Strategii jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Zamość i Gminy Zamość mającym na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa z uwzględnieniem  potrzeb rozwojowych i potencjału miasta i gminy, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Porozumienia międzygminnego w sprawie współpracy przy opracowaniu Strategii oraz porozumienia w sprawie zasad współpracy w ramach ZIT MOF Zamościa zawartych pomiędzy Miastem Zamość a Gminą Zamość.

Projekt Strategii obejmuje Miejski Obszar Funkcjonalny Zamościa, tj.  Miasto Zamość i Gminę Zamość. Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

 • Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od 13 marca do 3 kwietnia 2024 r.
 • Dokument podlegający konsultacjom społecznym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.
 • Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem dokumentu podlegającym konsultacjom społecznym.
 • Każdy mieszkaniec Miasta Zamość i Gminy Zamość ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 • Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  • elektronicznie (w formacie możliwym do edycji – doc., docx.) na adres e-mail: strategiazit@zamosc.pl
   W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Zamościa.
  • osobiście do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, ul. Ormiańska 11, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
   Decyduje data stempla pocztowego.
   Na kopercie proszę umieścić: Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Zamościa.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Przewodniczący Rady Partnerstwa ZIT.
 • Uwagi zgłoszone po 3 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Formularz   RODO   Strategia