Zakończono rozbudowę drogi gminnej nr 110406L w miejscowości Wólka Panieńska

239

Na przełomie roku 2022/2023 dokonano odbioru inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska”.
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki brukowej na odcinku długości 224,5 m oraz szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m.
Zadanie swoim zakresem obejmowało także przebudowę skrzyżowania drogowego, budowę zjazdów indywidualnych, budowę studni chłonnych oraz wpustów deszczowych. Infrastruktura drogowa została także wyposażona w kanał technologiczny, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie pionowe zgodne z projektem stałej organizacji ruchu.
Na wykonanie zadania Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 697.062,16 zł brutto.
Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wyniosła 733.749,65 zł brutto.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma:
TRANS-BRUK Alicja Kierepka z siedzibą w Kalinowicach.