Zabudowa altanki i ogrodzenie strefy aktywnej w m. Sitaniec

74

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania ogrodzenia strefy aktywnej zlokalizowanej w miejscowości Sitaniec.

Projekt budowlany stanowiący załącznik do przetargu, opracowany został w szerszym zakresie, jednak dane zamówienie publiczne obejmuje jedynie ryczałtowe wykonanie ogrodzenia strefy aktywnej.
Miejsce realizacji inwestycji: działka nr 238/5, miejscowość Sitaniec, obręb 0018 Sitaniec Błonie, Gmina Zamość

Na zakres tych robót składa się w szczególności wykonanie panelowego ogrodzenia składającego się z płotka metalowego oraz słupków stalowych:

długość ogrodzenia ok. 71 mb wraz z furtką szerokości 100 cm,
minimalna wysokość ogrodzenia 100 cm, długość przęsła 2,00 m,
płotek oraz furtka wykonane z profili stalowych (słupki) i rur stalowych o średnicy 18 mm, giętych w kształcie litery U,
całość ogrodzenia malowana proszkowo,
słupki ogrodzeniowe łączące panele o wymiarach 50x50x2 mm (kwadratowe), wysokość min. 180 cm. Góra słupka zakończona mrozoodpornymi, termoplastycznymi, wykonanymi z tworzywa PCV zatyczkami zewnętrznymi,
słupki montowane na fundamencie betonowym 25×25 cm głębokości 90 cm.

Dopuszcza się montaż urządzeń nieznacznie różniących się wielkością od projektowanych (+/- 10%), jednak ich funkcja musi zostać zachowana, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wynika z projektu.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych  urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej      i sztuki budowlanej.

Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury.
 
Szczegółowy rodzaj robót budowlanych oraz zakres prac został określony w dokumentacji dołączonej do postępowania, w skład której wchodzi:

Projekt budowlany – Wykonanie otwartej strefy aktywności, opracowanie dokumentacji, zakup i montaż elementów infrastruktury,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Przedmiar robót dołączony jako POMOCNICZY.

Zamówienie będzie rozliczane RYCZAŁTOWO.

Wykonawca zobowiązany jest samodzielne sporządzić kosztorys UPROSZCZONY (na podstawie załączonej do postępowania dokumentacji i przedmiaru robót) i dostarczyć go w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc przed podpisaniem umowy.

Ogłoszony:  22.05.2023r.
Termin składania i otwarcia ofert: 06-06-2023 r.
Termin wykonania: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.