Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Szopinek

174

REGULAMIN:

I. CEL
Popularyzacja gier świetlicowych i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców sołectwa Szopinek. Wyłonienie najlepszych zawodników turnieju w tenisa stołowego.

II. ORGANIZATORZY
Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Szopinek,

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się 11.02.2023 r. w świetlicy wiejskiej sołectwa Szopinek.
Potwierdzenie uczestnictwa i ewentualne zapisy od godz. 9.00. Początek rozgrywek o godz. 10:00.

IV. UCZESTNICTWO

 • W turnieju mają prawo startu mieszkańcy sołectwa Szopinek. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 1); dorośli biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2); wypełnione i podpisane zgody należy dostarczyć do Organizatora w dniu rozpoczęcia turnieju,
 • Obowiązuje strój sportowy i buty na zamianę,
 • Planowane kategorie wiekowe: chłopcy i dziewczęta klasy I-III, chłopcy i dziewczęta sp klasa IV-VIII, chłopcy i dziewczęta szkół średnich, dorośli.

V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmuje sołtys sołectwa od godz. 9.00-9.30 dnia 11.02.2023 r.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

 • System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników,
 • Losowanie gier odbędzie się w dniu rozpoczęcia turniejów.

VII. NAGRODY
Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają okolicznościowe medale i dyplomy.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 • Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione lub zniszczone rzeczy zawodników pozostawione w pomieszczeniach świetlicy podczas turnieju.
 • Obsadę sędziowską zapewnia Organizator.
 • Do udziału w turnieju dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności i zgodzie na udział w turnieju lub przedstawią zgody rodziców (dot. niepełnoletnich). Listy uczestników wraz z obowiązującymi oświadczeniami i dowodami tożsamości należy przedstawić u organizatora w czasie rejestracji na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
 • Organizator ma prawo nie dopuścić lub wykluczyć z udziału w turnieju osoby, wobec których istnieje podejrzenie niepełnej zdolności do gry lub nietrzeźwości w wyniku spożycia alkoholu lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.
 • Każdy zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA UCZESTNIKÓW OD NNW.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Zgłoszenie (dzieci) Zgłoszenie (dorośli)