Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w m. Kalinowice

124

Środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kalinowice 2023 r zdecydowano przeznaczyć na dwa zadania rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz budowy oświetlenia ulicznego. Zadanie pod „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208 c do posesji nr 208 )” jest zrealizowana w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej przez firmę projektowo wykonawczą ILCH z Zamościa za kwotę około 10 000 zł.
Zakład Remontowo Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku dnia 22.06.2023 r. rozpoczął realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 203b do nr 203f oraz od posesji nr 207b do 207f)”. Umowa na w/w zadanie została zawarta dnia 12.06.2023 r. z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu przetargowym, planowany termin zakończenia inwestycji dnia 13.11.2023 r. Wartość realizowanego zadania wynosi 297 563.32 zł brutto. Zadanie częściowo finansowane w kwocie 42 811,15 zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm, w dwóch drogach gminnych o łącznej długości 423 m, sieć uzbrojona w studnie rewizyjne.
Zadanie pod nazwą „Budowa oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych nr 201” w zakresie projektu technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej jest wykonana za kwotę 11 958,94 zł Pozostałe środki z tego zadania w wysokości 8 041,06 zł mają na najbliższym zebraniu wiejskim zmienić przeznaczenie.