Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Chyża Kolonia, Siedliska, Wysokie

100

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zamość Uchwały Nr LIV/512/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Chyża Kolonia, Siedliska, Wysokie wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem opracowania miejscowego planu jest przeznaczenie części terenów w granicach wskazanych ww. Uchwale pod infrastrukturę kolejową, przemysł, usługi, rzemiosło produkcyjne, składy i bazy itp. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, z dopuszczeniem rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energii e z odnawialnych źródeł energii.
Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl (zakładka: Rada Gminy > Uchwały Rady Gminy > Uchwały Rady Gminy podjęte w 2023 r. > Uchwały Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2023 r.).

Wnioski do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92,
  • ustnie do protokołu,
  • na piśmie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”na adres: /8oq83uvk6u/SkrytkaESP lub na adres: gmina@zamosc.org.pl

w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zamość pod adresem: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/ w zakładce RODO.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

 

Klauzula informacyjna
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia planu miejscowego, a nadto:
1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Zamość z siedzibą pod adresem: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail gmina@zamosc.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych
z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Zamość.
8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.