Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

252

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyborze oferty złożonej w trybie art.19 a na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.571)

Nazwa zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania Realizator Kwota w zł

Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „XI Turniej imienia Jana Wojtaszka w Piłki Nożnej”

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf Gmina Zamość, Zawada 296, 22-400 Zamość 10.000,00