Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

58

Wójt Gminy Zamość na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizację współzawodnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „XI Turniej Piłki Nożnej im. Jana Wojtaszka”.

W dniu 11 maja 2023 r. do Urzędu Gminy Zamość wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf Gmina Zamość na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechnia.

Ofertę zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość,
3) na stronie internetowej Gminy : www.gminazamosc.pl

Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie w terminie do dnia 22.05.2023 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden z następujących sposobów:
1) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kczerwieniec@zamosc.org.pl,
3) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gminy w Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

Oferta Gryf   Formularz zgłaszania uwag