Budowa obwodnicy Zamościa

9282
Raport ze spotkań informacyjnych oraz zestawienie wniosków i protestów mieszkańców
Pismo od GDDKiA z 10 listopada
Przebieg projektowanej drogi po uwzględnieniu wniosków mieszkańców

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie planując budowę obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 jest zainteresowana, aby ta inwestycja w maksymalnym stopniu była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców terenów, przez które przebiega. Inwestorowi zależy, aby wszelkie wątpliwości i kwestie sporne, związane z budową obwodnicy Zamościa, rozstrzygnąć na etapie projektowania inwestycji, czemu ma służyć przedmiotowe spotkanie informacyjne.

Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 74 na odcinku ok. 17 km o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Realizowana droga będzie posiadała jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu, będzie łączyła się z układem dróg lokalnych poprzez skrzyżowania. Wykonane zostaną również połączenia bezkolizyjne w formie wiaduktów nad lub pod obwodnicą, a także mosty nad rzekami Wieprz i Łabuńka oraz wiadukty kolejowe nad istniejącą linią kolejową nr 69 oraz nad lub pod projektowaną linią Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wykonane zostaną także dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległych terenów.
Analizowane są 3 warianty lokalizacyjne przebiegu obwodnicy.

Cele inwestycji

 • Poprawa warunków bytowych w miejscowości Zamość i okolicach poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta w związku ze zmianą przebiegu drogi krajowej;
 • Skrócenie czasu podróży i zapewnienie właściwych warunków podróży, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 • Polepszenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu;
 • Zmniejszenie zużycia paliwa;
 • Zmniejszenie poziomu hałasu i spalin w centrum miasta;
 • Wzrost zainteresowania nowymi inwestycjami w regionie;
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez realizację nowoczesnego korytarza drogowego w postaci drogi o ruchu przyspieszonym. Droga spełniać będzie wszelkie warunki w zakresie poprawy warunków widoczności, dostosowania jej parametrów do prognozowanego ruchu;
 • Poprawę warunków bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, skrzyżowań z ruchem okrężnym, przejść dla pieszych z wyspą w azylu, odcinków chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych;
 • Zapewnienie odpowiedniej trwałości drogi m.in. poprzez realizację odpowiedniego systemu odwodnienia;
 • Oświetlenie skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów;
 • Podniesienie komfortu podróży.

Lokalizacja inwestycji

 • Początek obwodnicy Zamościa jest w miejscowości Michalów na drodze powiatowej nr 3206L i stanowi jednocześnie koniec obwodnicy Szczebrzeszyna;
 • Koniec omawianej obwodnicy przewidziany jest na projektowanym węźle Zamość Sitaniec wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S17 w ramach odrębnej dokumentacji.

Zarówno GDDKiA Oddział w Lublinie jak i my – projektanci, jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości i udzieleniem informacji na etapie projektowania. Zachęcamy wszystkich Państwa, dla których temat nowej drogi jest ważny, do zapoznania się z proponowanymi wariantami lokalizacyjnymi.