Obwieszczenie o sporządzeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia

169

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.) oraz uchwałą Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 235), informuję, że zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji na okres 30 dni, począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Spis obejmuje następujące działki:
Nr 22811, 229/1, 230/1, 232/1, 231/1, 233/1, 234/1, 235/1, 236/1, 238/1 0 łącznej powierzchni 0,10 ha w klasie użytku R położone w miejscowości i obrębie Zawada, stanowiące własność Skarbu Państwa.

Z dokumentacją można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, w pokoju nr 31, w godzinach pracy Urzędu.
W okresie wyłożenia spisu zainteresowane osoby i jednostki mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej uchwałą nr XXXV/317/21 z dnia 9 września 2021 r.