Mistrzostwa Gminy Zamość w szachach pod patronatem Wójta Gminy Zamość

96

REGULAMIN:

I. Cel: Popularyzacja gier świetlicowych i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Gminy Zamość. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw.

II. Organizatorzy: Samorząd Gminy Zamość,

III. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 25.11.2023 r. w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Sprawdzenie listy obecności o godz. 10.00. Początek gier o godz. 10:15. Przed zawodami od godziny 9.00 odbędzie się szkolenie dla początkujących.

IV. Uczestnictwo:
a) w turnieju mają prawo startu mieszkańcy Gminy Zamość. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 1); dorośli biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2); wypełnione i podpisane zgody należy dostarczyć do Organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów,
b) planowane kategorie wiekowe: chłopcy i dziewczęta klasa I-III, chłopcy i dziewczęta klasa IV- VI,chłopcy i dziewczęta klasy VII-VIII, chłopcy i dziewczęta szkoły ponadpodstawowe, open – kobiety i mężczyźni.

V. Zgłoszenia: Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 797384702, e-mail: kczerwieniec@zamosc.org.pl. do dnia 23.11.2023 roku. Po podanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

VI. System gier: system rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników.

VII. Nagrody: Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają okolicznościowe medale dyplomy, i upominki.

VIII. Uwagi końcowe:
1. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione lub zniszczone rzeczy zawodników pozostawione w pomieszczeniach Geocentrum podczas turnieju.
2. Obsadę sędziowską zapewnia Organizator.
3. Do udziału w zawodach dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności i zgodzie na udział w turnieju lub przedstawią zgody rodziców (dot. niepełnoletnich). Listy uczestników wraz z obowiązującymi oświadczeniami i dowodami tożsamości należy przedstawić u organizatora w czasie rejestracji na 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek.
4. Organizator ma prawo nie dopuścić lub wykluczyć z udziału w rozgrywkach osoby, wobec których istnieje podejrzenie niepełnej zdolności do gry lub nietrzeźwości w wyniku spożycia alkoholu lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.
5. Każdy zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7. Organizator nie ubezpiecza od NNW.

Turniej organizowany jest w ramach zadania: organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Zgody (dzieci)    Zgody (dorośli)