Kolejne drogi w Gminie Zamość z rządowym dofinansowaniem

475

W dniu 28 marca 2023 r. zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie zadań
pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec” oraz „Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wójtem Gminy Zamość Ryszardem Gliwińskim a Wojewodą Lubelskim.
W m. Sitaniec zostanie rozbudowana droga gminna o długości 1 142,87 m i szerokości 5,50 m, łącząca drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 3226L. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej, budowę obustronnych poboczy o szer. 0,75 m, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 17, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 112223L, włączenie drogi do drogi powiatowej nr 3226L, budowę chodnika, budowę 4 przejść dla pieszych, w tym 2 ze znakami aktywnymi, wykonanie zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść do furtek, wykonanie oświetlenia drogowego LED, wykonanie odwodnienia drogi oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 5 606 462,85 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 3 344 686,53 zł, co stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania planowana jest w okresie od maja 2023 r. do lipca 2024 r.
W m. Wólka Panieńska i Szopinek planowana inwestycja dotyczy budowy drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 600,33 m i szerokości 5,00 m, łączącą drogę gminną nr 110384L z drogą gminną nr 110383L. W ramach zadania będą wykonane: zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi nr 110383L i 110384L, odwodnienie drogi, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego typu LED oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 3 016 505,27 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 791 334,58 zł, co stanowi 60% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania planowana jest w okresie od maja 2023 r. do marca 2024 r.
W najbliższym czasie zostaną uruchomione postępowania przetargowe na wybór Wykonawców robót budowlanych tychże zadań.