Kolejne drogi w Gminie Zamość z rządowym dofinansowaniem

204

W dniu 14 i 15 listopada 2023 r. zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)” oraz „Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 do km 2+130,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomiędzy Wójtem Gminy Zamość Ryszardem Gliwińskim a Wojewodą Lubelskim.

Pierwsza inwestycja obejmuje rozbudowę odcinka drogi gminnej nr 110389L
w m. Zawada i Płoskie o długości 1 083,60 m i szerokości 5,50 m, o przebiegu od drogi powiatowej nr 3214L do działki nr geod. 658 w m. Zawada. W ramach zadania planuje się: wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, budowę skrzyżowania drogi gminnej nr 110389L z drogą wewnętrzną dz. geod. nr 1244 obr. Zawada oraz włączenie drogi do drogi powiatowej nr 3214L, wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m, wykonanie powierzchni brukowanej pod planowane wiaty przystankowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji z kostki brukowej, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowa odwodnienia drogi, wykonanie oznakowania drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 8 546 690,23 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5 936 924,64 zł, co stanowi 70% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania planowana jest w okresie od lutego 2024 r. do lipca 2025 r.

Druga inwestycja dotyczy budowy odcinka drogi gminnej nr 110427L w miejscowości Siedliska o długości 548,40 m i szerokości jezdni 5,00 m, która z jednej strony łączy się bezpośrednio z ul. Braterstwa Broni na terenie miasta Zamość a z drugiej strony jej dalszy przebieg – z drogą powiatową nr 3217L. W ramach zadania będą wykonane: nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej o szerokości 5,00 m, utwardzone zjazdy indywidualne, pobocza gruntowe o szer. 0,75 m, budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 110427L z drogą wewnętrzną dz. geod. nr 694/2 obr. Siedliska, odwodnienie drogi, budowa oświetlenia ulicznego typu LED oraz wykonanie oznakowania drogowego.

Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania, całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 2 169 785,58 zł brutto. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 145 665,15 zł, co stanowi 70% wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania planowana jest w okresie od marca 2024 r. do stycznia 2025 r.

W najbliższym czasie zostaną uruchomione postępowania przetargowe na wybór Wykonawców robót budowlanych tychże zadań. Po podpisaniu umów z Wykonawcami będą znane ostateczne koszty realizacji zadań oraz ostateczna wartość otrzymanego dofinansowania z RFRD.

Z pewnością realizacja obu inwestycji ulepszy stan infrastruktury drogowej Gminy Zamość. Poprawi się jakość życia mieszkańców – łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy dojazd do miejsc edukacji i pracy, a także do miejsc dostępności usług publicznych. Nastąpi zapewnienie szybszej opieki medycznej oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedmiotowych dróg.