Zebranie wiejskie w Skokówce

81

28.09.2023r., czwartek, godz. 18.00
Świetlica wiejska

 

Porządek zebrania wiejskiego:

 • Otwarcie zebrania
 • Stwierdzenie ważności zebrania
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Wybór protokolanta zebrania
 • Informacja Wójta Gminy Zamość z realizacji uchwał zebrania wiejskiego z 2022
 • Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2024 roku
 • Przyjęcie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2024 roku
 • Sprawy sołeckie i gminne
 • Zamknięcie obrad

 

Fundusz Sołecki:

Program Fundusz Sołecki w Gminie Zamość funkcjonuje od 2016 roku jako jeden z programów pobudzania aktywności obywatelskiej – zachęcenia do udziału w zebraniach wiejskich i aktywnego włączenia się w proces kreowania nie tylko społecznych wydarzeń miejsca w którym żyjemy.

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI?
Są to zagwarantowane w budżecie Gminy 2024 roku pieniądze dla poszczególnych Sołectw na realizację inicjatyw lokalnych. O wyodrębnieniu w budżecie Funduszu decydują Wójt i Rada Gminy. Natomiast decyzję o tym, co ma być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, podejmują Mieszkańcy poprzez głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego. Techniczną realizacją wybranego przez Mieszkańców zadania zajmuje się Wójt Gminy (z Administracją).

Na jakie zadania można przeznaczyć środki z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Wskazane do realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w art. 2. ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim:

 • mają przyczynić się do poprawy warunków życia Mieszkańców danego Sołectwa,
 • mają być zgodne ze strategią rozwoju Gminy,
 • muszą mieścić się w katalogu zadań własnych Gminy.
 • Ze środków funduszu sołeckiego nie można realizować przedsięwzięć, do
  których realizacji zobowiązany jest Powiat, Województwo lub Rząd, np.: budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz przejść dla pieszych na nich.

W jaki sposób Sołectwo może rozdysponować środki FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2024 roku?
Propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego są przedstawiane podczas zebrania wiejskiego. Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wiejskim poprzez głosowanie jawne podejmują ostateczną decyzję. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim (oraz głosowania na nim), zgodnie z §18 statutu Sołectwa, mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. W tym przypadku meldunek nie jest ważny, trzeba mieszkać w sołectwie i figurować na liście wyborców (w sołectwie). Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys. Organizację zebrania wiejskiego określa również statut Sołectwa. Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje, o tym, co chcą sfinansować ze środków Funduszu Sołeckiego 2024 roku musi odbyć się najpóźniej 30 września 2023 roku, gdyż do tego dnia Sołtysi mają czas na przekazanie Wójtowi wniosków uchwalonych w ich trakcie (art. 5 ust. 4 ustawy o Funduszu Sołeckim).

Kto i jak może zgłosić wniosek na zebraniu wiejskim w sprawie wydatkowania środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat „wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Prawo do składania wniosku na zebraniu wiejskim mają Sołtys lub Rada Sołecka lub grupa co najmniej 15 pełnoletnich Mieszkańców Sołectwa. Wniosek złożony musi być w formie pisemnej.

Co powinien zawierać wniosek składany na Zebraniu Wiejskim?
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim wniosek Sołectwa – cytat „powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa (…) wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem”. Z powyższego wynika, że podobne wymagania dotyczą wniosku przedkładanego zebraniu wiejskiemu pod głosowanie. Powinien zawierać opis (nazwę) przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć), opis efektu, szacunkowe koszty realizacji oraz krótkie uzasadnienie. Dla uproszczenia procedury w Gminie Zamość przyjęto obowiązujący druk wniosku, który można pobrać ze strony www.gminazamosc.pl, a jego wzór zamieszczamy na str. 8. Koszty realizacji przedsięwzięć nie mogą przekraczać kwoty funduszu sołeckiego, przypadającego Sołectwu (patrz dalej w Biuletynie). Uzasadnienie wniosku powinno określać sposób jego realizacji i wskazać jak działania te przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców Sołectwa.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wydatkowaniu środków Funduszu Sołeckiego?
Środki funduszu sołeckiego 2024 trzeba wydać i rozliczyć do końca roku. Nie można ich gromadzić poprzez przeniesienie ich na kolejny rok. Sołectwa mogą podejmować wspólne decyzje o wydatkowaniu środków funduszu. Wówczas potrzebne są uchwały zebrań wiejskich wszystkich Sołectw chcących realizować wspólne zadanie. Realizacja zadania, zgłaszanego do wykonania w ramach środków funduszu sołeckiego, powinna zakończyć się konkretnym wymiernym efektem, który podawany jest w uzasadnieniu wniosku. Dlatego ważne jest, aby środki potrzebne na realizację zgłaszanego zadania współgrały z kwotą funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu i umożliwiały osiągnięcie efektu wskazanego we wniosku. Składane do Wójta przez Sołtysów wnioski podlegają kontroli organów Wojewody i innych służb, np. NIK. Ustawa o funduszu sołeckim zobowiązuje Wójta Gminy do analizy składanych wniosków i reakcji w przypadku naruszenia określonych przez Parlament zasad – art. 5 ust. 5 ustawy: – cytat „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa”. W sytuacji, gdy wniosek wskazuje do realizacji zadanie nie mieszczące się w kategorii zadań własnych Gminy, działania podejmuje Rada Gminy poprzez jego odrzucenie w trakcie uchwalania budżetu Gminy – art. 5 ust. 11 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat „Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7”.

Co trzeba zrobić, aby współdecydować o przeznaczeniu środków?
Udział w zebraniu wiejskim jest podstawowym warunkiem, gdyż tylko organ stanowiący Sołectwa (zebranie wiejskie) jest prawnie umocowany do tego rodzaju decyzji. Warto zapoznać się z powyższym tekstem oraz innymi materiałami zamieszczonymi na www.gminazamosc.pl (ustawa o funduszu sołeckim, statut Sołectwa). Tam też jest do pobrania druk wniosku składanego w trakcie zebrania wiejskiego. Wniosek można przygotować wcześniej i przed terminem zebrania zbierać pod nim podpisy osób uprawnionych do udziału w zebraniu. Taki wniosek oczywiście trzeba przynieść na zebranie wiejskie i w jego trakcie przekazać Sołtysowi. Dobre przygotowanie do udziału w zebraniu wiejskim, a więc i świadome decyzje, mogą zapewnić wcześniejsze rozmowy z Sołtysem i Radnym Rady Gminy. Warto wcześniej omówić sprawę z sąsiadami. W celu dobrego przygotowania wniosku można przed zebraniem napisać do Wójta Gminy Zamość poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób warto rozstrzygnąć kwestię, czy planowane przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Gminy i jakie środki mogą być potrzebne na jego realizację. Informacje o terminach zebrań wiejskich będą w najbliższym czasie zamieszczone na www.gminazamosc.pl. Będziemy je wysyłać także poprzez gminny informator sms. Kto jeszcze nie zarejestrował w nim swojego telefonu komórkowego, warto to uczynić. To nic nie kosztuje. Wystarczy wejść na www.gminazamosc.pl i zarejestrować się. Nie podaje się nazwiska tylko numer telefonu i nazwę Sołectwa. Sołtysi będą informować o zebraniach wiejskich poprzez plakaty i „motylki”. Będziemy prosić Księży Proboszczów Parafii o przekazywanie informacji o zebraniach. ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE w miesiącu wrześniu. Tak, jak każdego roku, we wszystkich zebraniach będzie uczestniczył Wójt Gminy Zamość. To więc kolejna okazja do rozmów o innych ważnych sołeckich i gminnych sprawach. Do zobaczenia.

20.07.2023 r.
Ryszard Gliwiński

Pobierz wniosek

Fundusz Sołecki 2024 roku w Gminie Zamość:

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszk-ańców Wysokość środków przypadających na dane sołectwo Kwota zwiększenia decyzją samorządu Gminy Zamość Ogółem wysokość Funduszu Sołeckiego
na 2024 r.
1 Białobrzegi 480 33 763,22 zł 5 776,64 zł 39 539,86 zł
2 Białowola 541 36 791,98 zł 6 510,76 zł 43 302,74 zł
3 Borowina Sitaniecka, Sitaniec Kol. Od nr 125 do 190 481 33 812,88 zł 5 788,68 zł 39 601,56 zł
4 Bortatycze 384 28 996,65 zł 4 621,31 zł 33 617,96 zł
5 Bortatycze Kolonia 318 25 719,63 zł 3 827,02 zł 29 546,65 zł
6 Hubale 253 22 492,27 zł 3 044,77 zł 25 537,04 zł
7 Chyża 504 34 954,87 zł 6 065,47 zł 41 020,34 zł
8 Jatutów 715 45 431,40 zł 8 604,79 zł 54 036,19 zł
9 Kalinowice 2 190 49 651,80 zł 26 355,92 zł 76 007,72 zł
10 Lipsko 832 49 651,80 zł 10 012,84 zł 59 664,64 zł
11 Lipsko Kosobudy 128 16 285,79 zł 1 540,44 zł 17 826,23 zł
12 Lipsko Polesie 411 30 337,25 zł 4 946,25 zł 35 283,50 zł
13 Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do nr 510 615 40 466,22 zł 7 401,32 zł 47 867,54 zł
14 Mokre od nr 1 do nr 311 968 49 651,80 zł 11 649,56 zł 61 301,36 zł
15 Płoskie od nr 1 do nr 544, Mokre od nr 312 do nr 319 2 396 49 651,80 zł 28 835,07 zł 78 486,87 zł
16 Pniówek 1 000 49 651,80 zł 12 034,67 zł 61 686,47 zł
17 Siedliska, Siedliska Kolonia od nr 64 do nr 92 533 36 394,77 zł 6 414,48 zł 42 809,25 zł
18 Sitaniec od nr1 do nr 463ż 1 730 49 651,80 zł 20 819,98 zł 70 471,78 zł
19 Sitaniec Kolonia od nr 1 do nr 124 364 28 003,62 zł 4 380,62 zł 32 384,24 zł
20 Sitaniec Wolica 688 44 090,80 zł 8 279,85 zł 52 370,65 zł
21 Szopinek 1 049 49 651,80 zł 12 624,37 zł 62 276,17 zł
22 Skaraszów od nr 1 do nr 67ż 303 24 974,86 zł 3 646,50 zł 28 621,36 zł
23 Skokówka 835 49 651,80 zł 10 048,95 zł 59 700,75 zł
24 Wieprzec 151 17 427,78 zł 1 817,23 zł 19 245,01 zł
25 Wierzchowiny 169 18 321,51 zł 2 033,86 zł 20 355,37 zł
26 Wólka Panieńska 854 49 651,80 zł 10 277,61 zł 59 929,41 zł
27 Wólka Wieprzecka od nr 68 do nr 156 265 23 088,09 zł 3 189,19 zł 26 277,28 zł
28 Wysokie 732 46 275,48 zł 8 809,38 zł 55 084,86 zł
29 Wychody 233 21 499,23 zł 2 804,08 zł 24 303,31 zł
30 Zarzecze 198 19 761,42 zł 2 382,86 zł 22 144,28 zł
31 Zwódne 230 21 350,27 zł 2 767,97 zł 24 118,24 zł
32 Zalesie 70 13 405,99 zł 842,43 zł 14 248,42 zł
33 Zawada od nr 1 do nr 607, Siedliska Kolonia od nr 1 do 63 1 958 49 651,80 zł 23 563,88 zł 73 215,68 zł
34 Żdanów 881 49 651,80 zł 10 602,54 zł 60 254,34 zł
35 Żdanówek 354 27 507,10 zł 4 260,27 zł 31 767,37 zł
Łącznie 23 813 1 237 322,88 zł 286 581,57 zł 1 523 904,45 zł