XLIX sesja Rady Gminy Zamość

200

Informujemy, że XLIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz.15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Zamość zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Zamość.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Zamość na rok 2023.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Zamość
11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość.
12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
13. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zamość.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Wysokie).
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2023.
18. Projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Zamość za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
19. Informacja z pracy Wójta.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski radnych.
23. Odpowiedzi na wnioski radnych.
24. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
26. Zakończenie sesji.