XLIV sesja Rady Gminy Zamość

65

Informujemy, że XLIV sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Zamość za 2021 rok.
 6. Wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
 7. Stanowisko w sprawie konsultacji społecznych Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec”.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zamość.
 12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zamość za rok 2021.
 13. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców Gminy Zamość, zaproszonych gości.
 19. Zakończenie sesji.

Informujemy, że prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv  Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl