Wieloletni Plan Inwestycyjny

1112

Uchwała Nr XXIX/266/21
RADY GMINY ZAMOŚĆ
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2021 – 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm./ Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zamość na lata 2021 – 2030 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Wojciech Suchowicz

U Z A S A D N I E N I E

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – art. 18 ust.1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. ust. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: pkt. 6. uchwalanie programów gospodarczych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter gminnego programu gospodarczego obejmującego kilkuletnią perspektywę czasową. Określa kierunki działań w zakresie realizacji potrzeb i oczekiwań Mieszkańców poprawiających warunki życia w Sołectwach Gminy. Przyjęty przez Radę Gminy WPI wskazuje Wójtowi Gminy priorytety zamierzeń inwestycyjnych i programów, których realizację należy zabezpieczać i przenosić na poziom projektowania budżetowego poszczególnych lat programu.

Zamość, dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Zobacz WPI