Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

1501

Nabór trwa do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Dotacje są udzielane w danym roku budżetowym dla kompletnych wniosków złożonych w terminie do dnia 31 października 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym.

Dotacją celową ze środków budżetu gminy Zamość są objęte zadania służące ochronie środowiska i polegające na:

  1. wykonaniu przyłącza do kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
  2. wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej.

 

Wysokość dotacji wynosi:

  1. Do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 50% kosztów całkowitych realizacji zadania i nie więcej niż 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
  2. Do jednego wybudowanego przyłącza wodociągowego wynosi 50% kosztów całkowitych realizacji zadania i nie więcej niż 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiąc pięćset złotych).
  3. Pozostałe koszty, stanowiące 50 % kosztów wykonania przyłącza, ponosi Wnioskodawca.
  4. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie poniesionych kosztów udokumentowanych rachunkami lub fakturami z zastrzeżeniem, że na potrzeby obliczenia kwoty dotacji ustala się maksymalną stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza: kanalizacyjnego – 450,00 zł (brutto); wodociągowego – 300,00 zł (brutto).

 

Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty :

  • opracowania dokumentacji projektowej,
  • zakupu materiałów,
  • robót budowlano-montażowych,
  • obsługi geodezyjnej.

 

Szczegółowe zasady programu określa uchwała
Nr XLVI/420/22 RADY GMINY ZAMOŚĆ z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zamość na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Zamość.

Uchwała   Wniosek o udzielenie dotacji   Rozliczenie dotacji