Nowe drogi w Szopinku

549

Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek stała się faktem.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą inwestycji została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa, z którą w dniu 5 lipca 2022 r., została podpisana umowa na jej realizację. Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wynosi 9 349 927,21 zł brutto. Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 6 listopada 2023 r.
Zadanie dotyczy rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 110381L (o dł. 976,23 m) i całej drogi gminnej 110382L (o dł. 1 838,66 m) w m. Szopinek – razem 2 814,89 m. W ramach zadania będą wykonane: nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szer. 5,50 m, zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji, chodnik o szerokości 2,00 m z kostki brukowej betonowej, utwardzenie poboczy gruntowych o szer. 0,75 m, kanał technologiczny, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, drogą wewnętrzną i linią kolejową nr 72, przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej, odwodnienie, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego, rozbiórka obiektu mostowego (wiaduktu), parking przy świetlicy wiejskiej, oświetlone przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi i z czujnikami ruchu, przystanki autobusowe z wiatami przystankowymi na peronach oraz dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego.
W dniu 15 marca 2022 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4 036 029,85 zł, co stanowi 43,97 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.