Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2022

238

Zapraszamy społeczność Gminy Zamość do udziału w kolejnym Wielkim Konkursie Plastycznym pn. „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2022” pod patronatem Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Termin zgłaszania prac mija 21 marca 2022 r. Jak co roku Jury wybierze „Wielką Piątkę”, czyli 5 najciekawszych prac konkursowych, które posłużą do opracowania i wydruku oficjalnych pocztówek świątecznych Gminy Zamość, które będą rozsyłane wraz z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość do różnych osób i instytucji. Ponadto, wyróżnionych zostanie od 30 do 50 prac w zależności od ilości dzieł zgłoszonych do konkursu. Istnieje też opcja zgłoszenia i wysłania pracy przez specjalny formularz online. Szczegóły są w załączonym regulaminie i dokumentach pochodnych – prosimy o pobranie plików i zapoznanie się z ich treścią. I do dzieła! GOKGZ: Jarosław Kalbarczyk

Zgłoszenie online (osoby nieletnie) Zgłoszenie online (osoby pełnoletnie) Pobierz dokumenty

 


Regulamin Wielkiego Konkursu pn. „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2022” pod patronatem Wójta Gminy Zamość

 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ).

  • Konkurs skierowany jest do:

   • dzieci i młodzieży, także z innych gmin niż Gmina Zamość, ale uczęszczających do placówek oświatowych i przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość oraz przebywające czasowo na terenie Gminy;

   • osób powyżej 16. roku życia, w tym dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Zamość.

 • Kategorie: Uczestnicy zgłaszają swój udział w jednej z 4 kategorii:

  • kategoria nr I – dzieci do lat 6 (w wieku przedszkolnym + klasa „0”),
  • kategoria nr II – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
  • kategoria nr III – dzieci i młodzież z klas IV-VIII szkoły podstawowej,
  • kategoria nr IV – OPEN – osoby powyżej 16. roku życia (mieszkańcy Gminy Zamość).
 • Cele konkursu:

  • wybór najpiękniejszych prac plastycznych, w tym wybór „Wielkiej Piątki”, tj. pięciu prac, które zostaną wykorzystane w produkcji i druku oficjalnych pocztówek świątecznych Gminy Zamość do rozesłania z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość,

  • budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Zamość i wspieranie idei samorządowej,

  • aktywizacja mieszkańców Gminy Zamość do współtworzenia jej pozytywnego wizerunku,

  • krzewienie wartości chrześcijańskich utrwalonych w polskiej tradycji,

  • promocja Gminy Zamość,

  • utrwalanie tradycji przekazywania sobie nawzajem kartek wielkanocnych.

 • Elementy obowiązkowe w pracach:

  • projekt plastyczny kartki/pocztówki powinien być zainspirowany krajobrazem lub architekturą Gminy Zamość oraz kulturą Polski,

  • projekt plastyczny powinien oddawać głębokie wartości religijne Świąt Wielkanocnych w kulturze chrześcijańskiej (w tym nawiązujące np. do drogi krzyżowej, ukrzyżowania, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, itp.) oraz zawierać motywy i symbole religijne lub/i obrzędowe, odnoszące się do Świąt Wielkanocnych,

  • opcjonalnie praca plastyczna może zawierać hasło typu: „Wielkanoc 2022”, „Radosnych Świąt Wielkanocnych”, „Alleluja” lub podobne.

 • Zasady wykonania prac i niezbędne załączniki:

  • wykonanie pracy techniką dowolną na powierzchni płaskiej o formacie A4 (np. kartka zwykła lub sztywna), przy czym dopuszczalne jest wykorzystanie trójwymiarowych dodatków plastycznych nie większych niż 0,5 cm na wysokość mierzoną od powierzchni kartki A4,

  • każdy uczestnik-autor może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii,

  • każdy zgłoszony projekt powinien być opisany na odwrocie:

   • w przypadku zgłoszenia przez szkołę opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę (lub grupę przedszkolną), szkołę, do której uczęszcza autor, a także imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego/przygotowującego dziecko/autora do konkursu,

   • w przypadku zgłoszenia indywidualnego opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i numer telefonu,

   • do każdej zgłoszonej pracy należy koniecznie dołączyć komplet podpisanych zgód i podpisaną klauzulę RODO pod rygorem odrzucenia pracy w przypadku braku kompletu podpisów (wzory kart ze zgodami oraz klauzula RODO stanowią załączniki do regulaminu – są dostępne na stronach internetowych GOKGZ i Gminy Zamość: http://gok.gminazamosc.pl/ i https://gminazamosc.pl/).

 • są 2 sposoby zgłaszania prac i załączników (zgody) w dobie pandemii.

Prace plastyczne wraz z kompletem załączników mogą być zgłoszone drogą tradycyjną (dotyczy zgłoszeń grupowych i indywidualnych) lub on-line (dot. zgłoszeń indywidualnych):

  • I. zgłoszenia drogą tradycyjną:
   • prace zgłaszane indywidualnie mogą być przynoszone do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (Wysokie 154, 22-400 Zamość) od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00,

   • prace zgłaszane zbiorowo, np. przez daną szkołę lub organizację, również mogą być przynoszone osobiście do siedziby GOKGZ w Wysokiem od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00, przy czym wszystkie prace powinny być zgromadzone w zamkniętej kopercie, a osoba zgłaszająca zbiór prac zobowiązana jest dodatkowo dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzory kart stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do regulaminu),

  • II. zgłoszenia drogą on-line:
   • prace zeskanowane lub sfotografowane w formie plików elektronicznych można zgłaszać on-line za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego na gminnej stronie internetowej https://gminazamosc.pl/ w materiale „Kartki Wielkanocne 2022”, umieszczonym w dziale „WAŻNE”. Pracę w formie pliku należy załączyć wg wskazówek formularza oraz zaakceptować wszystkie niezbędne zgody konkursowe i klauzulę RODO. Uwaga! Należy zachować oryginały prac, gdyż GOKGZ zastrzega sobie możliwość poproszenia o ich udostępnienie, np. na potrzeby wystawy w siedzibie GOKGZ lub do ponownego skanowania lub fotografowania.
 • Termin składania prac konkursowych: do 21 marca 2022 r. (poniedziałek).

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołaną komisję, której decyzje są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia dodatkowych prac. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i upominki. Uwaga! Oficjalnymi kartkami Gminy Zamość nie mogą zostać prace autorów, którzy otrzymali tytuł laureata w ubiegłorocznej edycji konkursu, zarówno dotyczącej kartek wielkanocnych, jak i bożonarodzeniowych. Prace, które wpłyną na konkurs przechodzą na własność Organizatora, przy czym istnieje możliwość ich odebrania przez autorów po zakończeniu działań konkursowych.

 • Prawa Organizatora: z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu na GOKGZ przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe i autorskie do prac w zakresie rozpowszechniania ich kopii w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacji w wydawnictwach promujących Gminę Zamość i GOKGZ, bez względu na ilość i wielkość nakładu, publikacji w internecie oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty.

 • Prawa autorów:

  • GOKGZ zobowiązuje się do ponoszenia autorskich praw osobistych, w szczególności do uwidocznienia autorstwa projektów pocztówek/kartek,

  • każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania na piśmie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych, wypełniając odpowiednią kartę zgłoszeniową oraz podpisanej klauzuli RODO. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zgłoszenia w formie on-line należy zaznaczyć odpowiednie zgody w specjalnym formularzu zgłoszeniowym na w/w stronie internetowej.

  • Prace, których autorzy nie dostarczą bądź nie odznaczą on-line powyższych zgód i klauzuli RODO, nie zostaną ujęte w rywalizacji konkursowej i nie będą udostępnione komisji do oceny.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronach internetowych GOKGZ i Gminy Zamość.

Jarosław Kalbarczyk – Dyrektor GOKGZ