Gminni Strażacy Ochotnicy podsumowali 2021 rok

83

Miesiące luty i marzec były czasem zebrań sprawozdawczych w 12 Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Zamość (OSP). Druhny i Druhowie Strażacy podsumowali miniony 2021 rok i przyjęli plany działalności na rok bieżący. OSP w samorządowym życiu polskich gmin pełnią wyjątkową rolę. Wynika to z faktu, że w realizacji gminnych zadań połączyły nas ponad trzydzieści lat temu:

ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, której art. 7 ust.1 pkt.14) określa jako jedno z zadań gminy te z zakresu, cytat – porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego

ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, która w art. 15 pkt. pkt.6 stwierdza, cytat – Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są … ochotnicza straż pożarna. Art. 29 pkt.2 ustawy mówiący o finansowaniu OSP zastąpiono w 2021 roku brzmieniem art. 32 ust.1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, cytat – Koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: 1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

OSP są stowarzyszeniami posiadającymi osobowość prawną, a więc mają zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym statuty, które określają cele prowadzenia działalności. Są nimi nie tylko zadania związane z ochroną przeciwpożarową. OSP mogą i chcą brać aktywny udział w życiu społecznym lokalnych środowisk (sołectw, gmin), oraz pielęgnować narodowe wartości. Te zapisy statutowe pozwalają OSP włączyć się w realizację innych zadań gmin opisanych w ustawie o samorządzie gminnym. Szczególne znaczenie ma tutaj art. 5b ust.1, cytat – Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. O możliwości współpracy w realizacji zadań wskazuje również art. 7 ust.1 pkt.17) ustawy, który jako jedno z zadań gminy określa – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Rok 2021 w działalności OSP zapisał się ważnymi wydarzeniami. Był to czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych, a więc rozliczeń z działalności i wyborów organów stowarzyszenia na kolejną pięcioletnią kadencję lat 2021‑2025. Wszystkie OSP Gminy Zamość są członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (Związek OSP RP), który w ubiegłym roku obchodził Jubileusz 100-lecia istnienia. W ostatnią sobotę sierpnia 2021 roku, w Zawadzie, miał miejsce odbywany raz na pięć lat Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Swoje Jubileusze istnienia obchodziły OSP Żdanówek (100 lat), OSP Lipsko (95 lat), OSP Pniówek (70 lat) i OSP Bortatycze (60 lat). Był to także rok emocji wywołanych konsultacją i procedowaniem projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, ostatecznie przyjętej przez Sejm 17 grudnia 2021 roku. Będzie więc o czym rozmawiać w trakcie zebrań i co wspominać.

Nowy 2022 rok rozpoczął się dla Strażaków Ochotników Gminy Zamość udziałem w zabezpieczeniu kolejnego już Orszaku Trzech Króli w Zamościu. Później był Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i wspomniane zebrania sprawozdawcze. W miesiącu lutym pierwsza z sześciu tegorocznych gminnych akcji poboru krwi. Swoją rolę w lokalnych społecznościach Strażacy Ochotnicy potwierdzili zaangażowaniem w akcję pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Od jej początku (24 lutego) reagowali na dyspozycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i prośby Wójta, oraz inicjowali własne działania. Wspierali Koła Gospodyń Wiejskich przygotowujące wyżywienie dla Uchodźców, pomagali w organizacji miejsc noclegowych i przyjmowaniu oraz wysyłaniu darów (rozładunek i załadunek TIR-ów), jeździli na granice z darami i wozili Uchodźców samochodami OSP. Strażacy w tej i innych potrzebach są wciąż gotowi do niesienia pomocy potrzebującym. WIELKIE DZIĘKUJEMY IM za to. Przed Strażakami Ochotnikami jeszcze wiele wyzwań tego roku. Przypadają w nim jubileusze OSP Sitaniec (100 lat), OSP Zawada (95 lat) i OSP Skokówka (30 lat). Strażacy z Bortatycz przygotowują się do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a Strażacy z Zawady chcą kupić taki używany. Po dwóch latach przerwy powraca w poważniejszym zakresie wyzwanie pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności skupionymi w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Wśród Strażaków Ochotników jest wielu liderów lokalnych społeczności. Przed nimi szczególne cele związane z organizacją społecznego życia w sołectwach Gminy.

Strażakom Ochotnikom życzymy osiągnięć i satysfakcji w realizacji zamierzeń oraz ludzkiej wdzięczności. Niech Św. Florian czuwa nad nimi i ich rodzinami każdego dnia.

02.04.2022 r. Ryszard Gliwiński