Fundusz Sołecki 2023

185

Program Fundusz Sołecki w Gminie Zamość funkcjonuje od 2016 roku jako jeden z programów pobudzania aktywności obywatelskiej – zachęcenia do udziału w zebraniach wiejskich i aktywnego włączenia się w proces kreowania nie tylko społecznych wydarzeń miejsca w którym żyjemy.

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI? Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy pieniądze dla Sołectw na realizację inicjatyw lokalnych. O wyodrębnieniu w budżecie Funduszu decyduje Rada Gminy, podejmując stosowną uchwałę. Decyzję o tym, co ma być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, podejmują Mieszkańcy poprzez głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego. Techniczną realizacją wybranego przez Mieszkańców zadania zajmuje się Wójt Gminy (z Administracją).

Na jakie zadania można przeznaczyć środki z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

O tym, na jaki cel wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują Mieszkańcy Sołectwa, zgłaszając konkretne wnioski i głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Wskazane do realizacji zadania zgodnie z art. 2. ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim:

  • mają przyczynić się do poprawy warunków życia Mieszkańców danego Sołectwa,
  • mają być zgodne ze strategią rozwoju Gminy,
  • muszą mieścić się w katalogu zadań własnych Gminy.
  • ze środków funduszu sołeckiego nie można realizować przedsięwzięć, do których realizacji zobowiązany jest Powiat, Województwo lub Rząd, np.: budowa chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz przejść dla pieszych na nich.

W jaki sposób Sołectwo może rozdysponować środki FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2023 roku?

Propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego są przedstawiane podczas zebrania wiejskiego. Mieszkańcy uprawnieni do udziału w zebraniu wiejskim poprzez głosowanie jawne podejmują ostateczną decyzję. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim (oraz głosowania na nim), zgodnie z §18 statutu Sołectwa, mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys. Organizację zebrania wiejskiego określa również statut Sołectwa. Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje, o tym, co chcą sfinansować ze środków Funduszu Sołeckiego musi odbyć się najpóźniej 30 września 2022 roku, gdyż do tego dnia Sołtysi mają czas na przekazanie Wójtowi wniosków uchwalonych na zebraniach wiejskich, dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok (art. 5 ust. 4 ustawy o Funduszu Sołeckim).

Kto i jak może zgłosić wniosek na zebraniu wiejskim w sprawie wydatkowania środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat „wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Z powyższego wynika, że prawo składania wniosku na zebraniu wiejskim mają Sołtys lub Rada Sołecka lub grupa co najmniej 15 pełnoletnich Mieszkańców Sołectwa. Wniosek złożony musi być w formie pisemnej.

Co powinien zawierać wniosek składany na Zebraniu Wiejskim w sprawie przeznaczenia środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO? Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim wniosek Sołectwa – cytat „powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa (…) wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem”. Z powyższego wynika, że podobne wymagania dotyczą wniosku przedkładanego zebraniu wiejskiemu pod głosowanie przez uprawnionych wskazanych powyżej. Wniosek powinien zawierać opis (nazwę) przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć), opis efektu, szacunkowe koszty realizacji oraz krótkie uzasadnienie. Dla uproszczenia procedury w Gminie Zamość przyjęto obowiązujący druk wniosku, który można pobrać ze strony www.gminazamosc.pl, a jego wzór zamieszczamy na str. 7. Koszty realizacji przedsięwzięć nie mogą przekraczać kwoty funduszu sołeckiego, przypadającego Sołectwu (patrz dalej w Biuletynie). Uzasadnienie wniosku powinno określać sposób jego realizacji i wskazać, w jaki sposób działania te przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców Sołectwa.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wydatkowaniu środków Funduszu Sołeckiego? Środki funduszu sołeckiego 2023 trzeba wydać i rozliczyć do końca roku. Nie można ich gromadzić poprzez przeniesienie ich na kolejny rok. Sołectwa mogą podejmować wspólne decyzje o wydatkowaniu środków funduszu. Wówczas potrzebne są uchwały zebrań wiejskich wszystkich Sołectw chcących realizować wspólne zadanie. Realizacja zadania, zgłaszanego do wykonania w ramach środków funduszu sołeckiego, powinna zakończyć się konkretnym wymiernym efektem, który podawany jest w uzasadnieniu wniosku. Dlatego ważne jest, aby środki potrzebne na realizację zgłaszanego zadania współgrały z kwotą funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu i umożliwiały osiągnięcie efektu wskazanego we wniosku. Składane do Wójta przez Sołtysów wnioski podlegają kontroli organów Wojewody i innych służb, np. NIK. Ustawa o funduszu sołeckim zobowiązuje Wójta Gminy do analizy składanych wniosków i reakcji w przypadku naruszenia określonych przez Parlament zasad – art. 5 ust. 5 ustawy: – cytat „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa”. W sytuacji, gdy wniosek wskazuje do realizacji zadanie, nie mieszczące się w kategorii zadań własnych Gminy, działania podejmuje Rada Gminy poprzez jego odrzucenie w trakcie uchwalania budżetu Gminy – art. 5 ust. 11 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat „Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7”.

Co trzeba zrobić, aby współdecydować o przeznaczeniu środków? Udział w zebraniu wiejskim jest podstawowym warunkiem, gdyż tylko organ stanowiący Sołectwa (zebranie wiejskie) jest prawnie umocowany do tego rodzaju decyzji. Warto zapoznać się z powyższym tekstem oraz innymi materiałami zamieszczonymi na www.gminazamosc.pl (ustawa o funduszu sołeckim, statut Sołectwa). Tam też jest do pobrania druk wniosku składanego w trakcie zebrania wiejskiego. Wniosek można przygotować wcześniej i przed terminem zebrania zbierać pod nim podpisy osób uprawnionych do udziału w zebraniu. Taki wniosek oczywiście trzeba przynieść na zebranie wiejskie i w jego trakcie przekazać go Sołtysowi. Dobre przygotowanie do udziału w zebraniu wiejskim, a więc i świadome decyzje, mogą zapewnić wcześniejsze rozmowy z Sołtysem i Radnym Rady Gminy. Warto wcześniej omówić sprawę z sąsiadami. W celu dobrego przygotowania wniosku można przed zebraniem napisać do Wójta Gminy Zamość poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób warto rozstrzygnąć obawę, czy planowane przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Gminy i jakie środki mogą być potrzebne na jego realizację. Informacje o terminach zebrań wiejskich będą w najbliższym czasie zamieszczone na www.gminazamosc.pl. Będziemy je wysyłać także poprzez gminny informator sms. Kto jeszcze nie zarejestrował w nim swojego telefonu komórkowego, warto to uczynić. To nic nie kosztuje. Wystarczy wejść na www.gminazamosc.pl i zarejestrować się. Nie podaje się nazwiska tylko numer telefonu i nazwę Sołectwa. Sołtysi będą informować o zebraniach wiejskich poprzez plakaty i „motylki”. Będziemy prosić Księży Proboszczów Parafii o przekazywanie informacji o zebraniach. ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE w miesiącu wrześniu. Tak, jak każdego roku, we wszystkich zebraniach będzie uczestniczył Wójt Gminy Zamość. Będzie to więc okazja do rozmów o innych ważnych sołeckich i gminnych sprawach. ZAPRASZAM NA ZEBRANIA WIEJSKIE. Do zobaczenia.

Wniosek

1.08.2022 r.
Ryszard Gliwiński

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zamość Nr 710/22 z dnia 14 lipca 2022 r.

Lp.

Nazwa Sołectwa

Liczba
mieszkańców
sołectwa
zameldowanych na pobyt stały
i czasowy
na dzień 30.06.2022 r.

Wysokość środków
przypadających na
poszczególne
sołectwa 2023 r.
kwota podstawowa

Wysokość środków
przypadających na poszczególne
sołectwa 2023 r.
kwota zwiększenia

Ogółem wysokość
funduszu sołeckiego
na
2023 r.

1

Białobrzegi

488

33 586,10 zł

5 390,95 zł

38 977,05 zł

2

Białowola

538

36 026,95 zł

5 943,30 zł

41 970,25 zł

3

Borowina Sitaniecka, Sitaniec Kol. Od nr 125 do 190

476

33 000,29 zł

5 258,39 zł

38 258,68 zł

4

Bortatycze

386

28 606,76 zł

4 264,15 zł

32 870,91 zł

5

Bortatycze Kolonia

322

25 482,47 zł

3 557,14 zł

29 039,61 zł

6

Hubale

258

22 358,19 zł

2 850,13 zł

25 208,32 zł

7

Chyża

503

34 318,35 zł

5 556,66 zł

39 875,01 zł

8

Jatutów

719

44 862,82 zł

7 942,82 zł

52 805,64 zł

9

Kalinowice

2 172

48 817,00 zł

23 994,15 zł

72 811,15 zł

10

Lipsko

844

48 817,00 zł

9 323,70 zł

58 140,70 zł

11

Lipsko Kosobudy

127

15 963,16 zł

1 402,97 zł

17 366,13 zł

12

Lipsko Polesie

407

29 631,92 zł

4 496,14 zł

34 128,06 zł

13

Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do nr 510

597

38 907,15 zł

6 595,08 zł

45 502,23 zł

14

Mokre od nr 1 do nr 311

972

48 817,00 zł

10 737,72 zł

59 554,72 zł

15

Płoskie od nr 1 do nr 544, Mokre od nr 312 do nr 319

2 386

48 817,00 zł

26 358,22 zł

75 175,22 zł

16

Pniówek

1 021

48 817,00 zł

11 279,02 zł

60 096,02 zł

17

Siedliska, Siedliska Kolonia od nr 64 do nr 92

538

36 026,95 zł

5 943,30 zł

41 970,25 zł

18

Sitaniec od nr 1 do nr 463ż

1 762

48 817,00 zł

19 464,87 zł

68 281,87 zł

19

Sitaniec Kolonia od nr 1 do nr 124

356

27 142,25 zł

3 932,74 zł

31 074,99 zł

20

Sitaniec Wolica

711

44 472,29 zł

7 854,44 zł

52 326,73 zł

21

Szopinek

995

48 817,00 zł

10 991,80 zł

59 808,80 zł

22

Skaraszów od nr 1 do nr 67ż

302

24 506,13 zł

3 336,20 zł

27 842,33 zł

23

Skokówka

830

48 817,00 zł

9 169,04 zł

57 986,04 zł

24

Wieprzec

149

17 037,13 zł

1 646,01 zł

18 683,14 zł

25

Wierzchowiny

169

18 013,47 zł

1 866,95 zł

19 880,42 zł

26

Wólka Panieńska

815

48 817,00 zł

9 003,33 zł

57 820,33 zł

27

Wólka Wieprzecka od nr 68 do nr 156

265

22 699,91 zł

2 927,46 zł

25 627,37 zł

28

Wysokie

742

45 985,61 zł

8 196,90 zł

54 182,51 zł

29

Wychody

237

21 333,03 zł

2 618,15 zł

23 951,18 zł

30

Zarzecze

199

19 477,98 zł

2 198,36 zł

21 676,34 zł

31

Zwódne

225

20 747,23 zł

2 485,58 zł

23 232,81 zł

32

Zalesie

70

13 180,59 zł

773,29 zł

13 953,88 zł

33

Zawada od nr 1 do nr 607,
Siedliska Kolonia od nr 1 do 63

1 925

48 817,00 zł

21 265,54 zł

70 082,54 zł

34

Żdanów

890

48 817,00 zł

9 831,86 zł

58 648,86 zł

35

Żdanówek

363

27 483,97 zł

4 010,07 zł

31 494,04 zł

Łącznie

23 759

1 217 837,70 zł

262 466,44 zł

1 480 304,14 zł

 

Harmonogram zebrań wiejskich 2022 roku w Sołectwach Gminy Zamość

Lp

Nazwa Sołectwa

Termin zebrania

Miejsce

1

Siedliska

14.08.2022 r. niedziela, godz. 18.00

Świetlica wiejska

2

Zalesie

23.08.2022 r. wtorek godz. 18.00

Świetlica wiejska w Białowoli

3

Białowola

23.08.2022 r. wtorek, godz. 19:00

Świetlica wiejska

4

Wysokie

27.08.2022 r. sobota godz. 18.00

Obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem

5

Bortatycze

28.08.2022 r. niedziela godz. 11.00

Świetlica wiejska

6

Jatutów

28.08.2022 r. niedziela godz. 15.00

Świetlica wiejska

7

Lipsko

28.08.2022 r. niedziela godz. 18.00

Świetlica wiejska

8

Żdanówek

29.08.2022 r. poniedziałek godz. 18.00

Świetlica wiejska

9

Białobrzegi

30.08.09.2022 r. wtorek godz. 18.00

Świetlica wiejska

10

Bortatycze Kolonia

31.08.2022 r. środa, godz.18.00

Posesja Sołtysa

11

Lipsko Polesie

06.09.2022 r. wtorek, godz. 18.00

Świetlica wiejska

12

Zarzecze

07.09.2022 r. środa, godz.18.00

Świetlica wiejska w Wieprzcu (budynek byłej szkoły)

13

Lipsko Kosobudy

08.09.2022 r. czwartek godz. 18.00

Świetlica wiejska w Białowoli

14

Hubale

9.09.2022 r. piątek, godz.18.00

Świetlica wiejska

15

Mokre

10.09.2022 r. sobota godz. 18.00

Świetlica wiejska

16

Szopinek

11.09.2022 r. niedziela, godz.15:00

Świetlica wiejska

17

Płoskie

11.09.2022 r. niedziela, godz.18:00

Świetlica wiejska

18

Skaraszów

11.09.2022 r. niedziela godz. 18.00

Świetlica wiejska

19

Zwódne

12.09.2022 r. poniedziałek godz.18.00

Świetlica wiejska

20

Wieprzec

13.09.2022 r. wtorek, godz.18.00

Świetlica wiejska w Wieprzcu
(budynek byłej szkoły)

21

Wierzchowiny

16.09.2022 r. piątek godz. 18.00

Świetlica wiejska

22

Skokówka

17.09.2022 r. sobota, godz. 18.00

Świetlica wiejska

23

Sitaniec

18.09.2022 r. niedziela, godz.15.00

Świetlica wiejska

24

Wólka Wieprzecka

18.09.2022 r. niedziela, godz. 18.00

Świetlica wiejska

25

Sitaniec Kolonia

19.09.2022 r. poniedziałek, godz.18.00

Świetlica wiejska w Sitańcu

26

Wólka Panieńska

20.09.2022 r. wtorek, godz.18.00

Świetlica wiejska w Jatutowie

27

Wychody

21.09.2022 r. środa, godz.18.00

Świetlica wiejska w Wieprzcu (budynek byłej szkoły)

28

Sitaniec Wolica

22.09.2022 r. czwartek godz. 18.00

Świetlica wiejska w Sitańcu

29

Żdanów

23.09.2022 r. piątek, godz.18.00

Świetlica wiejska

30

Pniówek

24.09.2022 r. sobota godz. 18.00

Świetlica wiejska

31

Kalinowice

25.09.2022 r. niedziela, godz.15:00

Nieruchomość Zespołu
Szkoły Podstawowej i Przedszkola

32

Zawada

25.09.2022 r. niedziela godz.18.00

Świetlica wiejska

33

Borowina Sitaniecka

26.09.2022 r. poniedziałek godz. 18.00

Nieruchomość Szkoły Podstawowej

34

Chyża

27.09.2022 r. wtorek godz. 18.00

Boisko sportowe Chyża (Kolonia)

35

Łapiguz

28.09.2022 r. środa godz. 18.00

Nieruchomość placu zabaw w Łapiguzie