Certyfikowane szkolenie z zamówień publicznych dla członków Fundacji, Stowarzyszeń, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i pozostałych NGO

33


,,Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim’’.

 

Projekt realizowany przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo. Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji eksperckich wśród 500 przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych z 500 PES w tym PS w celu zwiększenia częstotliwości ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na terenie województwa podlaskiego, warmińsko mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Szkolenia realizowane będą w II blokach: I – teoretycznym i II – praktycznym, w łącznej ilości 56 godzin. Projekt obejmuje także indywidualne wsparcie doradcze  z zakresu prawa zamówień publicznych a także pomoc w procesie składania dokumentów przetargowych.

Okres realizacji: od 01.06.2021 r. do 30.11.2022 r.

Wartość projektu: 1 284 907,20 zł PLN

 

Blok teoretyczny obejmie następujące zagadnienia:

 1. Aktualny stan prawny
  • Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany.
  • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.
  • Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.
  • Tryby postępowania.
  • Wartość zamówienia.
  • Opis przedmiotu zamówienia.
  • Zasady dotyczące stanowienia warunków udziału wykonawców w postępowaniu i oceny spełnienia przez nich ustalonych warunków.
  • Klauzule społeczne.
  • Kryteria oceny ofert.
 2. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
  • Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
  • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
  • Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty
  • Badanie i ocena ofert.
  • Nowe przesłanki odrzucenia ofert.
  • Rażąco niska cena.
 4. Umowa o zamówienie publiczne.
  • Rodzaje umów.
  • Zmiana treści umowy.
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  • Realizacja umowy.
 5. Środki ochrony prawnej.
  • Odwołanie.
  • Skarga
 6. Dokumentacja postępowania.
  • Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 7. Protokół postępowania.
 8. Pozyskiwanie zamówień publicznych
  • Budowanie świadomości decydentów JST dotyczących zastosowania kaluzul społecznych.
  • Inne źródła pozyskiwania środków z funduszy publicznych i prywatnych.
  • Zasada konkurencyjności.
  • Projekty współfinansowane ze środków UE.
 9. Komunikacja, marketing i Public Relations:
  • Zasady komunikacji i marketing w zgodności z procedurami prawnymi.
  • Źródła informacji o zamówieniach.
  • Poszerzenie działalności PES/PS.
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
  • Optymalizacja kosztów pracy.
  • Aspekty pracy zdalnej.
 11. Budowanie lokalnych partnerstw:
  • Sieci podmiotów, klastry, związki branżowe i korzyści z uczestnictwa.
  • Aktywizacja członków PES/PS i budowa relacji ze społecznością lokalną.

 

Blok praktyczny będzie zawierał elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia oraz omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych (zasady wnoszenia odwołań, ich konstrukcja, skarga do sądu).