Anioły, Aniołki, Aniołeczki

334

REGULAMIN XVII-tej Edycji Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Zamość

ORGANIZATOR

 • Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem, Mokre 116, 22-400 Zamość tel./fax 84 6166564, mail – biblioteka.mokre@bpgz.pl

UCZESTNICY

 • Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osoby dorosłe oraz całe rodziny.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

TECHNIKA I FORMAT

 • Na konkurs można złożyć prace wykonane w różnych technikach plastycznych z następujących materiałów: masa solna, glina, modelina, gips, mydło, drewno, papier, tkanina, metal, drut i itp.
 • Organizatorzy oczekują prac przestrzennych, malarskich, rzeźb i płaskorzeźb.
 • Prace z gliny muszą być wypalone, a z masy solnej i modeliny utrwalone poprzez utwardzenie.
 • Format prac jest dowolny.

TEMAT

 • Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać Anioła.
 • Konkurs ma na celu upowszechnienie inicjatyw twórczych, stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi oraz kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

OPIS PRAC

 • Każdy uczestnik powinien wypełnić oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz metryczkę, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dołączyć ją w sposób trwały do pracy (niezbędne druki dostępne są na Facebooku oraz na stronie internetowej Biblioteki).
 • Metryczka powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, adres szkoły, telefon szkoły/nauczyciela lub opiekuna/uczestnika. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Proszę wypełnić czytelnie!

TERMIN SKŁADANIA PRAC

 • Prace należy złożyć w terminie do 14 stycznia 2023 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem 116; 22-400 Zamość. Od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00.

WYSTAWA I WRĘCZENIE NAGRÓD

 • Autorzy najlepszych prac ocenionych przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Biblioteki otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • O terminie wystawy i wręczeniu nagród organizator poinformuje na stronie Internetowej Biblioteki, Gminy Zamość oraz Facebooku.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Prace nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.).
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Wyniki konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 616 65 64.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor Biblioteki
Elżbieta Stankiewicz