Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

12938

Pamiętaj o obowiązku ponownego złożenia w styczniu 2021 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Deklaracja o wysokości opłaty (PDF)   Deklaracja o wysokości opłaty (DOC)   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych   Broszura informacyjna

 

Aby wysłać deklarację do Urzędu Gminy Zamość można skorzystać z:

 1. podpisu kwalifikowanego wysyłając podpisany, wypełniony komputerowo lub ręcznie i zeskanowany druk deklaracji lub jako zdjęcie deklaracji w rozdzielczości pozwalającej na bezbłędne odczytanie zawartych w niej danych pocztą elektroniczną na adres gmina @zamosc.org.pl
 2. przy użyciu profilu zaufanego poprzez platformę ePuap wysyłając deklaracje na skrzynkę /8oq83uvk6u/SkrytkaESP, dołączając wypełnioną deklarację w formie pliku komputerowego lub wypełnioną ręcznie i zeskanowaną lub jako zdjęcie deklaracji w rozdzielczości pozwalającej na bezbłędne odczytanie zawartych w niej danych. Deklaracje dołączyć do „pisma ogólnego do podmiotu publicznego” w wiadomości opatrzonej profilem zaufanym.
 3. Wypełnioną deklaracje w wersji tradycyjnej papierowej umieścić w skrzynce odbiorczej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Deklarację w formie edytowalnej można pobrać z poniższego załącznika. Tylko korespondencja elektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym będzie uznana za złożoną prawidłowo

 


 

Polski Parlament ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zdecydował o wprowadzeniu istotnych zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Zmiany dotyczą zarówno zakresu działań podmiotów świadczących usługi odbioru odpadów, jak również decyzji podejmowanych w Gminach. W tym drugim przypadku Rząd i Politycy po raz kolejny ograniczyli zakres decyzji podejmowanych w tym zakresie przez Wójta i Radę Gminy.

Podczas zebrań wiejskich i w materiałach informacyjnych, publikowanych w ubiegłym roku, informowałem Mieszkańców, że w 2020 roku uniknęliśmy części skutków finansowych wywołanych wspomnianą powyżej ustawą, gdyż przetarg na usługę odbioru odpadów ogłosiliśmy przed jej wejściem w życie. Zmiana stawki opłaty z 8,50 zł miesięcznie od Mieszkańca na 15 zł spowodowana była wyłącznie innymi niż w 2019 roku warunkami i kosztami świadczenia usług przez podmioty zewnętrzne (w naszym przypadku PGK Sp. z o.o. w Zamościu). Ustalona w postępowaniu przetargowym oferta odbioru odpadów w 2019 roku opiewała na kwotę 1 702 000 zł. Ten sam zakres usługi w roku 2020 to już kwota 2 930 930 zł.

Od nowego roku 2021 dotykają nas kolejne skutki finansowe decyzji Parlamentu z lipca 2019 r. – czyli to, czego uniknęliśmy w bieżącym roku 2020. Za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych zapłacimy od stycznia więcej, gdyż Rząd i Politycy wprowadzili nowe zasady organizacji odbioru odpadów. Skutki finansowe powodują przede wszystkim 3 zmiany:

 • W okresie od kwietnia do października odpady zmieszane odbierane będą 2 razy w miesiącu z wszystkich gospodarstw domowych. Dotychczas w Gminie Zamość ich odbiór miał miejsce raz w miesiącu, a dwukrotny realizowano tylko na wniosek właściciela nieruchomości i za zwiększoną opłatą. O takiej organizacji odbioru odpadów decydowaliśmy sami, teraz to prawo zostało nam zabrane.
 • Wprowadzono obowiązek odbioru odpadów komunalnych biodegradowalnych z posesji gospodarstw domowych w sytuacji wyrażenia takiej woli przez jej właściciela. Dotychczas nie było takiego obowiązku, a Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty mogli dowozić bioodpady do punktu odbioru PGK-u w Zamościu.
 • Od stycznia 2021 r. Gmina będzie płacić należność PGK-owi za każdą tonę odebranych odpadów wg ustalonych w przetargu cenników, a więc wg zasady: więcej odpadów – większa zapłata. Dotychczas ilość odebranych odpadów nie była związana z wysokością faktury wystawianej przez PGK (mieliśmy ryczałt roczny).

Decyzje Parlamentu skutkują także innymi niż finansowe zmianami w organizacji odbioru odpadów komunalnych:

 • Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek ponownie złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w terminie 01-31 stycznia 2021 r.

 • Istnieje już obowiązek segregacji odpadów.
 • Wprowadzono obowiązek ustalenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 • Wprowadzono możliwość zwolnienia z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości posiadających kompostowniki przydomowe. W takiej sytuacji jednak nie można żadnych odpadów biodegradowalnych dostarczyć do punku odbioru odpadów PGK-u w Zamościu, a posiadanie kompostownika będzie podlegało kontroli.

Decyzje Parlamentu z lipca 2019 roku spowodowały wzrost stawki usług odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych Gminy Zamość w 2021 roku. Oferta złożona w postępowaniu przetargowym przez PGK Zamość dotyczy kwoty 4 589 228 zł (przy założonej ilości odpadów). Przypomnę, że w 2019 roku było to 1 702 000 zł, a w 2020 roku 2 930 930 zł. Skutki powyższego musiały przełożyć się na decyzje Wójta i Rady Gminy w zakresie nowych stawek opłat dla Mieszkańców (właścicieli nieruchomości) – wyrażone w uchwałach Rady Gminy podjętych 30.10.2020 r. Dla pełnego obrazu sytuacji podaję całkowity planowany koszt funkcjonowania programu odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku: 4 762 639 zł (100%), z czego 4 589 228 zł to koszt usługi PGK-u (96% całości kosztów), a 173 411 zł to koszty administracyjne obsługi programu (4% całości kosztów). Miesięczne stawki opłat dla Mieszkańców pokazują tabele nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Ilość osób

Zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna stawka od osoby w 2021 roku

Miesięczna stawka od osoby w 2020 roku

w sytuacji odbioru odpadów biodegradowalnych

z posesji Mieszkańców

w sytuacji kompostowania odpadów biodegradowalnych

>od 1 do 4

>24 zł

>17 zł

>15 zł

>od 5 osoby i kolejnej

>17 zł

>10 zł

>zwolnienie

Tabela nr 2. Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny.

Ilość osób

zamieszkująca nieruchomość

Miesięczna

stawka opłaty od osoby

>od 1 do 4

>48 zł

>od 5 osoby i kolejnej

>34 zł

O czym powinniśmy pamiętać wypełniając deklarację?

 • Deklarację składa właściciel lub użytkownik nieruchomości. To ważna zmiana, gdyż dotychczas składanie deklaracji było powiązane z gospodarstwem domowym. Znam sytuacje, w których na jednej nieruchomości są dwa oddzielnie funkcjonujące gospodarstwa domowe (lub więcej). W takiej sytuacji w styczniu powinna być złożona jedna deklaracja (a nie jak dotychczas dwie), obejmująca wszystkie osoby zamieszkałe w dniu składania deklaracji.

 • Do ustalenia stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych przyjmujemy osoby zamieszkujące nieruchomość (a nie zameldowane) w styczniu 2021 roku. Mamy wyjątkową sytuację związaną z funkcjonowaniem szkół i uczelni. Trzeba to uwzględniać w deklaracji. W trakcie ich weryfikacji będą porównywane dane zawarte w deklaracjach z danymi z ewidencji ludności. W przypadku rozbieżności trzeba będzie udokumentować ponoszenie opłat np. przez studentów w innym miejscu zamieszkania.

 • Złożenie deklaracji w styczniu nie zwalnia z obowiązku późniejszej jej aktualizacji w przypadku zmian w ilości osób zamieszkujących nieruchomość.
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość określa w sposób jednoznaczny w jaki sposób prowadzi się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Można to realizować:
 • w gotowych kompostownikach ogrodowych, lub
 • w kompostownikach własnej budowy, wykonanych w taki sposób, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, lub
 • w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Tylko takie postępowanie z bioodpadami upoważnia do obniżonej o 7 zł stawki opłaty (17 zł miesięcznie od osoby i 10 zł od piątej i kolejnej osoby). Przepisy ustawy przyjętej przez Parlament nie zwalniają Rolników z powyższego postepowania z bioodpadami.

 • Posiadanie kompostownika przydomowego będzie podlegało kontroli. W sytuacji stwierdzenia niewłaściwego postępowania Wójt wydaje decyzję o utracie prawa do obniżonej stawki opłaty. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić dopiero po sześciu miesiącach.
 • Wnoszenie obniżonej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych będzie również oznaczało brak możliwości przekazywania bioodpadów do punktu odbioru odpadów w Zamościu. Czynić to będą mogli tylko Ci, którzy wybiorą stawkę opłaty 24 zł miesięcznie od osoby. Po wcześniejszym uzgodnieniu będzie oczywiście możliwość odpłatnego dowożenia bioodpadów do punktów odbioru PGK-u lub innych podmiotów.

 • Odbiór bioodpadów z posesji odbywać się będzie 2 razy w miesiącu w okresie kwiecień–październik i raz w miesiącu w okresie listopad–marzec. Dotyczy to właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się wnosić opłatę 24 zł miesięcznie od osoby. W ramach tej opłaty będą oni mogli dodatkowo dowozić bioodpady do punktu odbioru w Zamościu.

 • W świetle obecnych gminnych decyzji nie będzie podwójnego odbioru odpadów zmieszanych w okresie listopad–marzec.

Podstawowa stawka opłaty wnoszonej przez Mieszkańców w 2021 roku wzrośnie w stosunku do obecnej o 2 zł (w przypadku posiadania kompostownika przydomowego). Jest to mniej niż przypuszczałem. Ma na to niewątpliwie wpływ fakt, że od nowego roku obowiązkiem wnoszenia opłaty objęte są wszystkie osoby zamieszkałe nieruchomość. Nie będzie dotychczasowych zwolnień dla piątej i kolejnej osoby. Nowa organizacja systemu odbioru odpadów, zmiany w zasadach rozliczania z PGK-em, oraz niepewność danych dotyczących potrzeb w zakresie odbioru bioodpadów, to główne powody braku pewności co do trafności przyjętych założeń finansowych funkcjonowania programu w 2021 roku. Być może trzeba będzie w ciągu roku podejmować dodatkowe decyzje budżetowe lub te związane ze stawkami opłat. Przed gminną administracją stoi zadanie weryfikacji złożonych w styczniu deklaracji i kontrola sposobu kompostowania bioodpadów. Wcześniejsze i wspomniane powyżej decyzje Rządu i Parlamentu doprowadziły do absurdalnej, w mojej opinii, sytuacji, w której organizacja i realizacja programu odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych stały się dla Gmin jednym z najpoważniejszych wyzwań. Absurdalnym dla mnie jest fakt, że dla większości Mieszkańców Gminy roczne opłaty za odbiór odpadów będą dużo większe od płaconych podatków lokalnych (gminnych). Kto na tym skorzysta? Odpowiedź jest tylko jedna – budżet Państwa, do którego wracają śmieciowe podatki i opłaty płacone przez podmioty takie jak PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Budżet Gminy nie ma z tego do zagospodarowania ani jednej złotówki.

04.12.2020 r.
Wójt Ryszard Gliwiński