Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Zamość za 2020

170

Zgodnie z art.28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Zamość za 2020 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość.
Zgodnie z art.28aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Zamość odbędzie się 29 lipca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 lipca 2021 r. (środa) do godziny 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92.
Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny do pobrania TUTAJ, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zamość, a także w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92.

Przewodniczący
Rady Gminy Zamość
Piotr Koczułap

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zamość z siedzibą w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22- 400 Zamość.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Zamościu możliwy jest pod numerem tel. 84 639 29 59 lub adresem e-mail:atokarz@zamosc.org.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wójta do celów rozpatrzenia zgłoszeń oraz zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2020 rok jest Ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.28 aa ust.7 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym jest niezbędne, aby mieszkaniec zgłaszający zamiar zabrania głosu w debacie mógł go zabrać, po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Radę Gminy Zamość.

5. Na etapie składania zgłoszeń, podanie przez Państwa innych danych niż wymienione w art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym jest dobrowolne lecz niepodanie ich będzie skutkować niemożnością zabrania głosu w debacie przez mieszkańca.

6. Dane osobowe zarówno mieszkańca zgłaszającego zamiar zabrania głosu w debacie jak i osób popierających zabranie głosu przez owego mieszkańca nie będą przetwarzane w celu rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad ,,Raporcie o stanie Gminy Zamość za rok 2020. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do zabrania głosu w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Zamość za rok 2020”.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa zgłoszenia, dane osobowe podane w zgłoszeniu automatycznie zaczną być również przetwarzane w celu zabrania głosu przez mieszkańca w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy Zamość za rok 2020”.

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa.

9. Dane osobowe zarówno mieszkańca zgłaszającego zamiar zabrania głosu w debacie jak i osób popierających zabranie głosu przez owego mieszkańca będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa.

10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, dane osobowe zgromadzone w celu zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad ,,Raportem o stanie Gminy za rok 2020” będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, chyba że na rozstrzygnięcie rozpatrzenia zgłoszenia została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem.

11. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Wójta przysługują Państwu prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora.

12. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Wójtem, a podmiotem.