XXXVIII sesja Rady Gminy Zamość – zmiana terminu

312

Informujemy, że zmienił się termin zwołanej XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość. XXXVIII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 6 grudnia (poniedziałek) o godz. 15.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 25 listopada 2021 roku. Jest w nim ujęty punkt „ Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 29 listopada do godz. 12:00. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.
Będę wdzięczny za zrozumienie uwarunkowań związanych z organizacją obrad sesji Rady Gminy Zamość w trybie porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Piotr Koczułap

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość – tereny przemysłowo-składowe oraz droga gminna w m. Sitaniec Wolica
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIII/216/20 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIV/217/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Zamość
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na rok 2022.
11. Projekt uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb gminy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy przysługują diety.
15. Informacja Wójta Gminy o wyznaczeniu podmiotu do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
16. Informacja Wójta Gminy o zgłoszonych żądaniach od gminy odszkodowania lub żądania wykupienia nieruchomości z tytułu obniżenia jej wartości i wydanych decyzjach.
17. Informacja o pracy Wójta
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na wnioski radnych.
22. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
24. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl