XXXIX sesja Rady Gminy Zamość

252

Uprzejmie zawiadamiamy, że zmienił się tryb i miejsce obrad zwołanej XXXIX sesji Rady Gminy Zamość. XXXIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 30 grudnia (czwartek) o godz. 15.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Natomiast obrady będą prowadzone ze Świetlicy wiejskiej w Mokrem. Proponowany porządek obrad sesji pozostaje bez zmian.

Obrady sesji ze Świetlicy wiejskiej w Mokrem będą transmitowane poprzez stronę www.gminazamosc.pl

 


 

 

Porządek obrad sesji Rady Gminy podany został do publicznej wiadomości w dniu 16 grudnia 2021 roku. Jest w nim ujęty punkt „Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość i zaproszonych gości”. Biorąc pod uwagę wyjątkowy tryb obrad sesji Rady Gminy, proszę wnioski i zapytania przesyłać pocztą elektroniczną na adres wojt@zamosc.org.pl przed obradami sesji – najpóźniej w dniu 28 grudnia 2021 r. do godz. 15:30. Zostaną one odczytane w trakcie jej obrad i będą na nie udzielone odpowiedzi.
Będę wdzięczny za zrozumienie uwarunkowań związanych z organizacją obrad sesji Rady Gminy Zamość w trybie porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Piotr Koczułap

 


 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
8. Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
12. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIII/229/12 Rady Gminy Zamość z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Świetlicy Wiejskiej”.
13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakim radnym gminy przysługują diety
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Komisji stałej Rady Gminy.
15. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XII/86/15 Rady Gminy Zamość z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem” i nadania jej statutu.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego ujęcia w ujęcie w projekcie budżetu na 2022 rok zadania pod nazwą zakup metalowych pojemników w kształcie serca na plastikowe nakrętki lub zakup materiałów na pojemniki w kształcie serca i wykonanie ich przez GZOK Gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowionego wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego przeprowadzenia kontroli dokumentacji złożonego wniosku na przebudowę drogi gminnej nr 112221L Sitaniec – Sitaniec Wolica w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych oraz ustalenia, czy wniosek spełnia wymogi formalne.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok zadania o nazwie: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej numer 110402L wraz z budową chodnika w miejscowości Borowina Sitaniecka Rada Gminy.
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Zamość dotyczącego ujęcia w planie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość na 2022 rok jedenastu zagadnień kontrolnych.
20. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2029.
21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2022 rok.
22. Informacja o pracy Wójta
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski radnych.
26. Odpowiedzi na wnioski radnych.
27. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
28. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
29. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informujemy, iż prowadzona będzie transmisja obrad Rady Gminy Zamość oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja będzie dostępna na stronie internetowej: www.gminazamosc.tv Archiwum transmisji sesji Rady Gminy jest udostępniane na stronach: www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl oraz www.gminazamosc.pl