Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym o nr ew. 303 położonej w obrębie geodezyjnym Zawada

413

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obręb: Zawada

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja o nieruchomości

1

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości

Nr 303

KW nr ZA1Z/00062108/5

2

Powierzchnia nieruchomości

0,0200 ha

3.

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości – prostokąt, teren płaski.

4

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

x

6

Cena nieruchomości

8500,00 zł

7

Wysokość stawek procentowych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego

x

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

x

9

Terminy wnoszenia opłat

x

10

Zasady aktualizacji opłat

x

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,
do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Zbycie w drodze bezprzetargowej.

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Zbycie nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości
sąsiednich zgodnie z treścią art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Gminy Zamość
przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 21dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zawada oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 25 października 2021 r.
Sporządził: Tomasz Paszko