Wykaz nieruchomości lokalowej nr 391 o pow. użytkowej 117,3 m 2 usytuowanej na działce nr 763/2 przeznaczonej do oddania w najem w miejscowości Sitaniec, ob. Sitaniec Błonie, gm. Zamość

338

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Obręb: Sitaniec Błonie

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości lok. 391, dz. 763/2
2 Powierzchnia nieruchomości (lokalu) pow. użytkowa 117,3 m2
3. Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa, na której zlokalizowany jest budynek z przedmiotowym lokalem, ma kształt prostokąta. Uzbrojenie terenu w sieć elektryczną, wodną, gazową.

W budynku znajdują się: sala sprzedażowa o pow. 78 m2, trzy pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 22,5 m2, 10,3 m2 i 4,3 m2 oraz WC o pow. 2,2 m2. Uzbrojenie budynku: sieć elektryczna, ogrzewanie we własnym zakresie, własne ujęcie wody.

4 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania
Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren,
na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-3. Teren zabudowy o niskiej intensywności
o strukturze i standardach miejskich, nieuciążliwych usług publicznych i komercyjnych, obsługi rolnictwa, obsługi tranzytowego ruchu drogowego, międzynarodowego
i krajowego, nieuciążliwej działalności gospodarczej
to jest nie mającej znaczącego wpływu na środowisko.
5 Termin zagospodarowania nieruchomości Zagospodarowanie nieruchomości (lokalu) zgodnie z zasadami ustalonymi pomiędzy stronami.
6 Cena nieruchomości x
7 Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8 Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Min. 1000 zł netto miesięcznie plus podatek VAT.
9 Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
10  

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu może być waloryzowany nie częściej niż jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
11 Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Przetarg ustny nieograniczony.
12 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

W przypadku zgłaszania ofert o najem przedmiotowej nieruchomości termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. W zgłoszeniu należy podać znak sprawy: PiOŚ.6845.8.2021.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni, na tablicy ogłoszeń Sitaniec Błonie oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres
21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 23 lutego 2021 r.

Sporządził: Tomasz Paszko