Ulgi dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

554

Rada Gminy Zamość podjęła w dniu 28 stycznia 2021r. uchwałę Nr XXVI/248/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedmiotowy akt prawa miejscowego przewiduje wsparcie dla branż wymienionych w tarczy 6.0, w tym: hoteli, gastronomii, usług w zakresie przewozu drogowego osób, fizjoterapii oraz pralni. Wsparcie udzielone beneficjentom będzie stanowić pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków i podlega sprawozdawczości do UOKiK.

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021r. obowiązany jest do złożenia:
1) nowej informacji podatkowej lub korekty deklaracji podatkowej (w zależności o formy prawnej podatnika),
2) informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
3) informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz pogorszeniu płynności finansowej, której wzór stanowi załącznik do uchwały.

Zamość, dnia 23 lutego 2021 roku

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

Tekst uchwały Formularz