Udostępnianie boisk sportowych od 15 maja 2021

419

Od dnia 15 maja wracają treningi i zajęcia sportowe poza obiektami sportowymi z limitem do 150 osób, oraz w obrębie boisk i obiektów sportowych, w tym także tych zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, czyli od soboty na ORLIKU w Żdanowie oraz na boisku w Lipsku można wznowić zajęcia i treningi sportowców i innych grup zorganizowanych bez ograniczeń i z limitem 25% miejsc dla publiczności, ale w zgodzie z przepisami zmienionymi najnowszym rządowym rozporządzeniem.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epideii (DZ. U.z dnia 6 maja 2021 r. Poz. 861 z póź. zm.),
informuje się, że
na terenie obiektów zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość (dalej w skrócie: GOKGZ), tj. kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Żdanowie oraz boiska sportowego przy Centrum Kultury Sołectwa Lipsko, od dnia 15 maja 2021 r. możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych:

  • dla sportu zawodowego i zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dn. 25.06.2010 r. o sporcie, zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
  • dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy,
  • uprawianie sportu i prowadzenie zajęć z zachowaniem bez limitu osób,
  • oraz udostępnienie max. 25% miejsc siedzących dla publiczności a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami

GOKGZ: dyr Jarosław Kalbarczyk i Krzysztof Czerwieniec