Trwa konkurs „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość”

1604

Zapraszamy społeczność Gminy Zamość do udziału w kolejnej edycji Wielkiego Konkursu Plastycznego „Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2021”. Termin zgłaszania prac mija 15 marca 2021 r. Jak co roku Jury wybierze tzw. „Wielką Piątkę”, czyli 5 najciekawszych prac, które posłużą do opracowania oficjalnych pocztówek świątecznych Gminy Zamość, które będą rozesłane wraz z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość do różnych instytucji i osób. Ponadto, wyróżnionych zostanie od 30 do 50 prac w zależności od ilości dzieł zgłoszonych do konkursu. Szczegóły są w załączonym regulaminie i dokumentach pochodnych – prosimy o pobranie plików i zapoznanie się z ich treścią.

GOKGZ: Jarosław Kalbarczyk

 

 

Regulamin konkursu

 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ).
  • Konkurs skierowany jest do:
   • dzieci i młodzieży, także z innych gmin niż Gmina Zamość, ale uczęszczających do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zamość;
   • osób powyżej 16. roku życia, w tym dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Zamość.
 • Kategorie: Uczestnicy zgłaszają swój udział w jednej z 4 kategorii:
  • I – dzieci do lat 6 (w wieku przedszkolnym + klasa „0”),
  • II – dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
  • III – dzieci i młodzież z klas IV-VIII szkoły podstawowej,
  • IV – OPEN – osoby powyżej 16. roku życia (mieszkańcy Gminy Zamość).
 • Cele konkursu:
  • wybór najpiękniejszych prac plastycznych, w tym wybór „Wielkiej Piątki”, tj. pięciu prac, które zostaną wykorzystane w produkcji i druku oficjalnych pocztówek świątecznych Gminy Zamość do rozesłania z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość,
  • wspieranie idei samorządowej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Zamość,
  • aktywizacja mieszkańców Gminy Zamość do współtworzenia jej pozytywnego wizerunku,
  • krzewienie wartości chrześcijańskich utrwalonych w polskiej tradycji,
  • promocja Gminy Zamość,
  • utrwalanie tradycji przekazywania sobie nawzajem kartek wielkanocnych.
 • Elementy obowiązkowe w pracach:
  • projekt plastyczny kartki/pocztówki powinien być zainspirowany krajobrazem lub architekturą Gminy Zamość oraz kulturą Polski,
  • projekt plastyczny powinien oddawać głębokie wartości religijne Świąt Wielkanocnych w kulturze chrześcijańskiej (w tym nawiązujące np. do drogi krzyżowej, ukrzyżowania, zmartwychwstania, wniebowstąpienia, itp.) oraz zawierać motywy i symbole religijne lub/i obrzędowe, odnoszące się do Świąt Wielkanocnych,
  • opcjonalnie praca plastyczna może zawierać hasło typu: „Wielkanoc 2021”, „Radosnych Świąt Wielkanocnych”, „Alleluja” lub podobne.
 • Zasady wykonania prac i niezbędne załączniki:
  • praca może być wykonana dowolną techniką na powierzchni płaskiej o formacie A4, przy czym dopuszczalne jest wykorzystanie trójwymiarowych dodatków plastycznych nie większych niż 0,5 cm na wysokość mierzoną od powierzchni kartki A4,
  • każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii,
  • każdy zgłoszony projekt powinien być opisany na odwrocie:
   1. w przypadku zgłoszenia przez szkołę opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę (lub grupę przedszkolną), szkołę, do której uczęszcza autor, a także imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu,
   2. w przypadku zgłoszenia indywidualnego opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i numer telefonu,
   3. do każdej zgłoszonej pracy należy koniecznie dołączyć komplet podpisanych zgód i podpisaną klauzulę RODO – pod rygorem odrzucenia pracy w przypadku braku kompletu podpisów (wzory kart ze zgodami oraz klauzula RODO stanowią załączniki do regulaminu – są dostępne na stronach internetowych GOKGZ lub Gminy Zamość: http://gok.gminazamosc.pl/). lub https://gminazamosc.pl/.
 • 2 sposoby zgłaszania prac i załączników w dobie pandemii.

Prace plastyczne wraz z kompletem załączników mogą być zgłoszone drogą tradycyjną (dotyczy zgłoszeń grupowych i indywidualnych) lub on-line (dot. zgłoszeń indywidualnych):

  • zgłoszenia drogą tradycyjną:
   • prace zgłaszane indywidualnie mogą być przynoszone osobiście do jednej z dwóch niżej wymienionych placówek i przekazane pracownikowi dyżurnemu przy drzwiach wejściowych,
   • prace zgłaszane zbiorowo, np. przez daną szkołę lub organizację, mogą być przynoszone osobiście do jednej z dwóch niżej wymienionych placówek i przekazane dyżurnemu pracownikowi przy drzwiach wejściowych placówki, przy czym wszystkie prace powinny być zgromadzone w zamkniętej kopercie, a osoba zgłaszająca zbiór prac zobowiązana jest dodatkowo dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową (wzory kart stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do regulaminu),

Zgłoszenia drogą tradycyjną przyjmują 2 punkty w następujących placówkach:

   • GOKGZ, tj. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, 22-400 Zamość – od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-14:00,
   • Urząd Gminy Zamość (biuro administracji GOKGZ) w Zamościu, ul. Peowiaków 92 – urna przy drzwiach Urzędu, przekazanie pracownikowi dyżurnemu – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.
  • zgłoszenia drogą on-line:

prace zeskanowane lub sfotografowane w formie plików elektronicznych można zgłaszać on-line za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego na gminnej stronie internetowej  https://gminazamosc.pl/ w materiale „Kartki Wielkanocne 2021”, umieszczonym w dziale „WAŻNE”. Pracę w formie pliku należy załączyć wg wskazówek formularza oraz zaakceptować wszystkie niezbędne zgody konkursowe i klauzulę RODO. Uwaga! Zachować oryginały prac, gdyż GOKGZ zastrzega sobie możliwość poproszenia o ich udostępnienie, np. na potrzeby wystawy w siedzibie GOKGZ lub do wykorzystania w produkcji gminnych pocztówek.

 • Termin składania prac konkursowych: do 15 marca 2021 r. (poniedziałek).
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołaną komisję, której decyzje są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia dodatkowych prac. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i upominki. Oficjalnymi kartkami Gminy Zamość nie mogą zostać prace autorów, którzy otrzymali tytuł laureata w ostatniej edycji konkursu, zarówno dotyczącej kartek wielkanocnych, jak i bożonarodzeniowych. Prace, które wpłyną na konkurs przechodzą na własność Organizatora, przy czym istnieje możliwość ich odebrania przez autorów po zakończeniu działań konkursowych.
 • Prawa Organizatora: z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu na GOKGZ przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe i autorskie do prac w zakresie rozpowszechniania ich kopii w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacji w wydawnictwach promujących Gminę Zamość i GOKGZ, bez względu na ilość i wielkość nakładu, publikacji w internecie oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • Prawa autorów:
  • GOKGZ zobowiązuje się do ponoszenia autorskich praw osobistych, w szczególności do uwidocznienia autorstwa projektów pocztówek/kartek,
  • każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania na piśmie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych, wypełniając odpowiednią kartę zgłoszeniową oraz podpisanej klauzuli RODO. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny. W przypadku zgłoszenia w formie on-line należy zaznaczyć odpowiednie zgody w specjalnym formularzu zgłoszeniowym na w/w stronie internetowej.
  • Prace, których autorzy nie dostarczą bądź nie odznaczą on-line powyższych zgód i klauzuli RODO, nie zostaną ujęte w rywalizacji konkursowej i nie będą udostępnione komisji do oceny.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronach internetowych Gminy Zamość i GOKGZ.

 

Zgłoś pracę:

DZIEŁO AUTORA NIELETNIEGO

DZIEŁO AUTORA PEŁNOLETNIEGO

WERSJE ZGŁOSZEŃ DO DRUKU