Rajd rowerowy – zapisy

778

Gmina Zamość zaprasza sympatyków rowerowych spacerów na Rajd Rowerowy w dniu otwarcia Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu. Przedsięwzięcie odbędzie się w sobotę, 7 sierpnia 2021 r., a sam Rajd tego dnia zaplanowano w godzinach 9:00 – 12:00. Biuro Rajdu, start i meta zlokalizowane będą przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu 19 (22-400 Zamość). Celem Rajdu jest poznanie i popularyzacja nowych tras rowerowych wokół Centrum oraz popularyzacja walorów przyrodniczo-kulturowych południowej części Gminy Zamość. Każdy uczestnik Rajdu może wybrać jedną z czterech tras do wyboru (szczegóły w Regulaminie). Zgłoszenia, z podaniem wybranej trasy, są przyjmowane wyłącznie na specjalnym formularzu, który należy pobrać ze strony internetowej Organizatora. Wypełniony formularz trzeba dostarczyć do biura Organizatora: Urząd Gminy Zamość, ul Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 26 (Biuro GOK), tel. (84)6270083, e-mail: k.czerwieniec@gminazamosc.pl, do dnia 30 lipca 2021 r. Udział w rajdzie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Realizatorem Rajdu w dniu wydarzenia będzie Biuro Turystyczne QUAND we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość. Rajd został zorganizowany jako jedno z zadań projektu „RoweLove Roztocze –razem pomimo granic”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

GOK: KC i JK

Formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN

 1. Organizatorzy: Gmina Zamość przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
  Realizator w dniu rajdu: Biuro turystyczne QUAND.
 2. Cel Rajdu
  Celem Rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, poznanie tras rowerowych znajdujących się wokół Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, w tym nowych tras turystycznych „Po wzgórzach Roztocza” i „Traktem Ordynackim”, propagowanie walorów przyrodniczo-krajoznawczych południowej części Gminy Zamość.
 3. Termin i Miejsce
   • Rajd odbędzie się 7 sierpnia 2021 r. (sobota), godz. 9.00.
   • Start i Meta rajdu zlokalizowane są przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu.
    W przypadku obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 lub niekorzystnych warunków atmosferycznych rajd zostanie przesunięty na inny termin.
 4. Program rajdu
  • 9.00‑9.15 – weryfikacja zgłoszeń oraz wydawanie pakietów startowych,
  • 9.30 – start uczestników rajdu,
  • 12.00 – zakończenie rajdu.
 5. Trasy Rajdu:
  Organizatorzy przygotowali 4 trasy, w tym 3 trasy dla uczestników pełnoletnich (trasy A, B i C o długości ok. 30 km) i 1 trasę rodzinną (trasa D o długości do 10 km). Trasy rajdu prowadzą drogami polnymi i leśnymi, w większości utwardzonymi. Podczas przekraczania dróg publicznych trasę przejścia zabezpieczą strażacy z OSP Gminy Zamość. Długość tras wynosić będzie od 10 do 25 km.
  • Trasa A: Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Lipsko, Białowola, Kapliczka św. Romana, Feliksówka.
  • Trasa B: Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Feliksówka, Lipsko, Białowola, Kapliczka św. Romana.
  • Trasa C: Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Wychody, Wierzchowiny, szkoła w Wólce Wieprzeckiej.
  • Trasa D: Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu, Lipsko, Kapliczka św. Romana.
   Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym, nie ścigać się i zachować ostrożność.
 6. ZGŁOSZENIA:
  • Zgłoszenia z podaniem wybranej trasy są przyjmowane wyłącznie na specjalnym formularzu, który należy pobrać ze strony internetowej Organizatora. Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura Organizatora: Urząd Gminy Zamość, ul Peowiaków 92, 22‑400 Zamość, pokój nr 26 (Biuro GOK), tel. (84)6270083.
  • Obowiązuje limit uczestników biorących udział w rajdzie: 100 osób – po 25 osób na każdej z wyznaczonych tras. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Termin zgłoszeń: 30 lipca 2021 r., ale o zakwalifikowaniu się do rajdu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Uczestnicy: uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe oraz niepełnoletnie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego, zgłoszone poprzez formularz zgłoszeniowy oraz posiadające własny rower. Ponadto, każdy z uczestników powinien posiadać ubiór sportowy, kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny (w przypadku dzieci kask jest obowiązkowy).
  • Organizator zapewnia dla uczestników: ubezpieczenie, ciepły posiłek po rajdzie, opiekę medyczną, usługę przewodnicką na trasie, napój. Rajd zabezpieczy także wóz techniczny w celu np. drobnych napraw rowerów.
 7. Podkreślenie dodatkowych zasad poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu oraz bezpieczeństwo uczestników:
  • Wszyscy uczestnicy rajdu jadą za osobą odpowiedzialną, która nadaje prędkość i kierunek jazdy, jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od poprzedzającego rowerzysty.
  • Jazda w grupie zwartej w zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych.
  • Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanej do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu.
  • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym utraty zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  • Zgłoszenie do rajdu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka, wiążącego się z uczestnictwem w Rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Postanowienia końcowe
  • W przypadku odwołania rajdu, organizator powiadomi uczestników najpóźniej w dniu poprzedzającym rajd poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników, w tym za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczące zdrowia, życia jak i mienia.
  • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem rajdu, akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Treść Regulaminu Rajdu zostaje podana do wiadomości uczestników poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora oraz udostępniona w biurze zapisów.
  • Podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów, dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych, wydanych przez Radę Ministrów.
  • Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.