Podsumowanie Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014‑2020

361

W dniach 22‑25 września 2021 roku delegacja Gminy Zamość odwiedziła partnerską gminę pierścieniową Suwałki. Spotkanie miało na celu podsumowanie wspólnie realizowanego ogólnopolskiego projektu gmin partnerskich oraz upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w formie zachowania tradycji muzycznych regionalnych dóbr niematerialnych. Dnia 29 października 2014 roku, decyzją Rady Gminy Zamość, została przyjęta Uchwała nr L/473/14 w sprawie Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014‑2020. Strategia została opracowana w ramach projektu pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007‑2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca. Projekt został zrealizowany w partnerstwie 5 gmin. Liderem projektu była Gmina Zamość. Gminy partnerskie to: Gmina Sanok z województwa podkarpackiego, Gmina Hrubieszów z województwa lubelskiego, Gmina Ełk z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gmina Suwałki z województwa podlaskiego. Strategia określała wizję rozwoju gmin pierścieniowych: „Gminy pierścieniowe Polski Wschodniej (Ełk, Hrubieszów, Sanok, Suwałki i Zamość) to nowoczesne europejskie gminy oparte na drobnej przedsiębiorczości (przede wszystkim w sektorze usług rynkowych), z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, rekreacyjno-wypoczynkową oraz edukacyjno-kulturalną, charakteryzujące się wysokim poziomem integracji i współpracy mieszkańców, rozwijającym się rynkiem pracy i czystym środowiskiem”. Analiza dotychczasowego rozwoju gmin pierścieniowych, ocena uwarunkowań zewnętrznych oraz przeprowadzone konsultacje społeczne wskazały na ukształtowanie następującej misji: „Misją gmin pierścieniowych Polski Wschodniej jest zapewnienie zrównoważonego, harmonijnego i długofalowego rozwoju, zapewniającego wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości, a w konsekwencji dalszy dynamiczny rozwój mieszkalnictwa, poprawę jakości i warunków życia mieszkańców, przy zachowaniu wartości kulturowych i walorów środowiska naturalnego oraz aktywnym wykorzystaniu szans jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej”. W celu realizacji przyjętej wizji i misji określono cele strategiczne oraz cele operacyjne. W roku 2020 planowano organizację spotkań podsumowujących i oceniających realizację programu. Jednakże sytuacja wywołana pandemią COVID-19 uniemożliwiła realizację spotkań roboczych i wizyt studyjnych. A zatem dopiero w roku obecnym doszło do spotkania delegatów Gminy Zamość oraz Gminy Suwałki na podsumowaniu i omówieniu zrealizowanych działań. Program spotkania obejmował udział delegatów w konferencji podsumowującej projekt, przejazd po inwestycjach Gminy Suwałki realizowanych w latach 2014‑2020 oraz udział w obchodach Jubileuszu Par Małżeńskich „Złote Gody” Gminy Suwałki w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wigrach. Gościnnie oprawę mszy świętej oraz koncert dla jubilatów wykonał Chór „Sitanianie” z Sitańca. Chór pełnił także rolę przedstawicieli kultury Gminy Zamość. Na jego przykładzie zaprezentowano formę oraz zalety ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki podsumowaniu projektu podjęto zapisy o dalszym utrzymywaniu współpracy pomiędzy obydwoma gminami w zakresie poprawy atrakcyjności turystycznej, infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej oraz wymiany doświadczeń samorządowych.

UGZ: Agnieszka Wójtowicz