Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Wielącza)

111

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Parafię rzymsko-katolicką św. Stanisława Biskupa I Męczennika w Wielączy Poduchownej 51, 22-460 Wielącza, 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację  zadania publicznego -Organizacja dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość wypoczynku letniego z realizacją programu  profilaktycznego promującego zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok nr 15  lub droga elektroniczna na adres  e-mail: gmina@zamosc.org.pl  na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania oraz formularz uwag w załączeniu.

Zamość dnia 17.06.2021 r.

Oferta Formularz uwag